Handel med selprodukter: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 737/2010 av 10. august 2010 om gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med selprodukter

Commission Regulation (EU) No 737/2010 of 10 August 2010 laying down detailed rules for the implementation of Regulation (EC) No 1007/2009 of the European Parliament and of the Council on trade in seal products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.8.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1007/2009 tillader omsætning af sælprodukter, der stammer fra inuitsamfundenes og andre oprindelige samfunds traditionelle jagter, og som bidrager til deres underhold. Den tillader også omsætning af sælprodukter; hvor det eneste formål er at sikre en bæredygtig forvaltning af marine ressourcer og hvor importen af sælprodukter alene er lejlighedsvis og udelukkende består af varer, der er bestemt til rejsendes personlige brug eller til brug for deres familier.

(2) For at forordning (EU) nr. 1007/2009 kan anvendes ensartet, bør der derfor fastsættes betingelser for omsætning af sælprodukter i EU.

(3) Omsætning af sælprodukter, der stammer fra inuitsamfunds og andre oprindelige samfunds traditionelle jagt, og som bidrager til deres underhold, bør være tilladt, når sådan jagt er en del af sådanne samfunds kulturarv, og når sælprodukterne i det mindste delvis anvendes, forbruges eller forarbejdes efter traditionerne i sådanne samfund.

(4) Der bør også fastsættes betingelser for omsætning af sælprodukter, der hidrører fra biprodukter ved jagter, hvis eneste formål er at sikre en bæredygtig forvaltning af marine ressourcer og betingelser for rejsendes import af sælprodukter til eget brug eller til brug for deres familer.

(5) Der bør inden for disse særlige rammer indføres en effektiv mekanisme, til at sikre passende kontrol af, at sådann krav overholdes. Denne mekanisme bør ikke være mere handelshæmmende end nødvendigt

(6) Disse mål kan ikke nås på anden måde. Der bør derfor indføres en mekanisme, hvor anerkendte organer udsteder certifikater, der bekræfter, at sælprodukter opfylder kravene i forordning (EU) nr. 1007/2009, medmindre produkterne importeres af rejsende til eget brug eller til brug for deres familier

(7) Det bør fastsættes, at enheder, der opfylder visse krav, kan opføres på en liste over anerkendte organer, der udsteder sådanne certifikater

(8) Der bør opstilles modeller for certifikater og certifikatkopier, så forvaltningen og kontrollen af certifikater bliver ukompliceret.

(9) Der bør fastsættes procedurer for kontrol af certifikater. Sådanne procedurer bør være så enkle og praktiske som muligt, uden at det går ud over systemets troværdighed og kohærens.

(10) Det bør være tilladt at anvende elektroniske systemer for at lette udvekslingen af data mellem de kompetente myndigheder, Kommissionen og de anerkendte organer.

(11) Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med denne forordning, især behandlingen af personoplysninger indeholdt i certifikater, reguleres ved Europa Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

(12) Eftersom nærværende forordning fastsætter gennemførelsesbestemmelser til artikel 3 i forordning (EF) nr. 1007/2009 som træder i kraft 20. august 2010 bør den træde i kraft hurtigst muligt.

(13) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 338/97

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.08.2010
Anvendelsesdato i EU
20.08.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet