Handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om helsesertifikater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/819 av 22. mai 2015 om endring av vedlegg F til rådsdirektiv 64/432/EØF når det gjelder formatet av helsesertifikater for samhandel med storfe og svin

Commission Implementing Decision (EU) 2015/819 of 22 May 2015 amending Annex F to Council Directive 64/432/EEC as regards the format of the model health certificates for intra-Union trade in bovine animals and swine

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.5.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.2.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg F av direktiv 64/432/EØF som omhandler helsesertifikater som skal medfølge dyr ved samhandel med storfe og svin. Disse helsesertifikatene ble nylig endret av beslutning 2014/798/EF for å harmonisere formatet av helsesertifikatene med modellen vedlagt forordning (EF) nr. 599/2004.

Opplysningene i pass og midlertidig pass for storfe inkluderer fødselsdato og kjønn. Det ansees derfor som en unødvendig administrativ byrde at disse opplysningene også skal oppgis i helsesertifikatet for storfe. Krav om at fødselsdato og kjønn skal oppgis i felt I.32 i helsesertifikatet for storfe fjernes derfor.

Krav om opplysninger om kjønn i felt I.32 i helsesertifikatet for svin ble innført med endringen gitt i beslutning 2014/798/EF. Dette ansees også som en unødvendig administrativ byrde og dette kravet fjernes fra helsesertifikatet.

I tillegg fjernes kravet om opplysninger om art i felt I.32 i begge helsesertifikatene da denne opplysningen allerede er gitt i felt I.19, varekode.

Forklaring til felt I.32 i merknadene til begge helsesertifikatene endres tilsvarende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer av forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin og forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe der de berørte helsesertifikatene er vedlagt.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene ikke vil få noen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning da handel med svin og storfe til Norge er svært begrenset.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.05.2015
Anvendelsesdato i EU
16.06.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.05.2016
Anvendes fra i Norge
03.05.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D0819
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro