Håndhevelse av avtaler om sjøfareres arbeidsforhold

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/54/EU av 20. november 2013 om visse av flaggstatenes ansvar for overholdelse og håndhevelse av konvensjonen om sjøfareres arbeidsforhold av 2006

Directive 2013/54/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 concerning certain flag State responsibilities for compliance with and enforcement of the Maritime Labour Convention, 2006

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.03.2014)

Sammendrag av innhold
Hensikten med forslaget er å klarlegge flaggstaten og havnestatens ansvar for håndhevelse av MLC. Direktivet stiller krav til at flaggstaten etablerer effektive tilsynsordninger i tråd med MLC 2006 for å kontrollere etterlevelse. Det stilles krav om at medlemsstater må utarbeide klare mål og prosedyrer for håndhevelse. En skriftlig eller elektronisk kopi av avtalen mellom European Shipowners Association (ECSA) og European Transport Workers Federation (ETF) skal oppbevares ombord tilgjengelig for skipsarbeidstakere. Videre stilles det krav til inspektørers kompetanse, og at inspektører har nødvendige fullmakter for å holde skip tilbake mv. Direktivet stiller på nærmere vilkår krav til behandling og oppfølging av klager på arbeidsforhold ombord.

Se også direktiv 2013/38/EU som endrer direktiv 2009/16/EF om havnestatskontroll.

Merknader
Norge har ratifisert MLC og innrettet nasjonalt regelverk deretter, og våre inspeksjonsprosedyrer og klagehåndteringsprosedyrer antas å være i tråd med bestemmelsene i dette direktivet.Direktivet inneholder en referanse til et direktiv som ikke er tatt inn i EØS-avtalen (2009/15). Henvisningen er tatt inn for å klargjøre at det som står i direktiv 2013/54 artikkel 3 (3) om delegering av myndighet ikke endrer betydningen av direktiv 2009/15 om klasseselskaper, og at det er anledning til å delegere inspeksjoner til anerkjente organisasjoner (RO) noe som kunne være noe uklart i det opprinnelige forslaget.

Sakkyndige instansers merknader
I forbindelse med utarbeidelse av posisjon har Sjøfartsdirektoratet forelagt direktivet for hovedorganisasjonene. Rederiforbundet har ingen merknader. Gjennom fellessekretariatet har sjømannsforbundene uttalt at de støtter direktivet.

Vurdering
Direktivet er et håndhevelsesdirektiv, og pliktsubjekt etter direktivet er medlemsstatene og ikke fysiske/juridiske personer. Lov eller forskriftsendring vurderes ikke nødvendig, og gjeldende prosedyrer for inspeksjon og tilsyn antas å være i tråd med direktivet.

Direktivet er relevant og akseptabelt.

Status
Direktivet ble vedtatt i EU den 20. november 2013. Transformasjonsfrist er 31. mars 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.03.2012
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
20.11.2013
Gjennomføringsfrist i EU
31.03.2015
Anvendelsesdato i EU
31.03.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.12.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.02.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013L0054
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro