Harmonisering av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/750 av 8. mai 2015 om harmonisering av 1452-1492 MHz-båndet til terrestrielle systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester i Unionen

Commission Implementing Decision (EU) 2015/750 of 8 May 2015 on the harmonisation of the 1452-1492 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Union

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.10.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.10.2015)

Sammendrag av innhold
Europakommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/750 har til formål å harmonisere vilkårene for adgang til og effektiv utnyttelse av frekvensbåndet 1452-1492 MHz til terrestrielle systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonssystemer i Fellesskapet, jf. beslutningen i artikkel 1.

Den europeiske konferansen av post- og teleadministrasjoner (CEPT) fikk den 19. mars 2014 i mandat fra Europakommisjonen å utarbeide harmoniserte tekniske vilkår i frekvensbåndet 1452-1492 MHz. Som svar på mandatet fremla CEPT den 28. november 2015 CEPT Report 54 der det ble foreslått en harmonisering av båndet med henblikk på bruk av båndet til supplerende nedlink for trådløst bredbånd, samtidig som medlemsstatene får mulighet til å tilpasse bruk i deler av båndet etter nasjonale behov, typisk til kringkasting.

Det kan tenkes at allerede eksisterende terrestrielle systemer som leverer ekomtjenester ikke nødvendigvis følger de tekniske vilkårene som fremgår av vedlegget til beslutningen. Av denne grunn allokeres frekvensbåndet på en ikke-eksklusiv basis til alle former for ekomtjenester.

I medhold av artikkel 2 skal medlemsstatene innen seks måneder etter notifisering av gjennomføringsbeslutningen stille frekvensbåndet 1452-1492 MHz til rådighet for terrestrielle systemer (på ikke-eksklusiv basis) i tråd med vilkårene som fremgår av det tekniske vedlegget til beslutningen. Medlemsstatene skal i henhold til forslaget sørge for at det gis beskyttelse til systemer i tilstøtende frekvensbånd. Videre skal det gis beskyttelse til terrestrielle kringkastingssystemer i båndet 1452-1479,5 MHz etter nærmere vilkår. De tekniske vilkårene for å besørge beskyttelse fremgår av beslutningens vedlegg.

Medlemsstatene skal sørge for koordineringsavtaler, men når det gjelder koordinering med tredjeland (land utenfor Fellesskapet) er medlemsstatene ikke bundet av plikter etter artikkel 2 i geografiske områder der det er nødvendig å avvike fra parameterne i vedlegget, men avviket må minimeres i varighet og geografisk rekkevidde.

I medhold av artikkel 4 skal medlemsstatene avlegge rapport om implementeringen av beslutningen senest innen ni måneder etter notifiseringen av beslutningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det rettslige grunnlaget for gjennomføringsbeslutningen er artikkel 114 i "Treaty on the Functioning of the European Union" (TFEU) (Den europeiske unions funksjonsmåte), Europaparlamentets og Rådets beslutning 2002/676/EF (radiospektrumvedtaket) særlig artikkel 4(3). Harmonisering av frekvensbåndet er også med på å oppfylle målet i RSPP (Radio Spectrum Policy Programme) (2012/243/EU) om bedre tilgang til trådløse bredbåndstjenester ved at det legges til rette for at frekvensbåndet 1452-1492 MHz avsettes til terrestrielle systemer som kan levere ekomtjenester.

Gjeldende norsk regelverk på området fremgår av ekomloven § 6-2 og § 6-1 og norsk frekvensplan. Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene tas det også hensyn til forpliktelser etter internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen.

Rettsakten er i tråd med norsk frekvensforvaltning der en legger til rette for næringsutvikling og innovasjon og bidrar til at brukerne får tilgang til ekomtjenester til rimelige priser. Gjeldende norsk rett anses å være i overensstemmelse med gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/750.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten ventes ikke å få økonomiske konsekvenser for private parter. Rettsakten vil kunne få administrative konsekvenser for statlige myndigheter (Nkom) i forbindelse med forhandlinger om koordineringsavtale med tredjepart (Russland). Kostnadene til dette vil måtte dekkes over det ordinære budsjettet til Nkom.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for Kommunikasjoner.

Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet finner Europakommisjonens gjennomføringsbeslutning EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norske myndigheter har fulgt arbeidet vedrørende harmonisering av frekvensbåndet 1452-1492 MHz både gjennom det forberedende arbeidet som er gjort av CEPT med CEPT Report 54 og gjennom observatørplass i RSC (Radio spektrumskomiteen) i EU.

Europakommisjonsbeslutningen er viktig for å fremme større tilgang til trådløse bredbåndstjenester i EU/EØS. Beslutningen er også sentral i oppfølgingen av Fellesskapets generelle frekvenspolitikk, jf. radiospektrumvedtaket.

Rettsakten er i tråd med norsk frekvensforvaltning der en legger til rette for næringsutvikling og innovasjon og bidrar til at brukerne får tilgang til ekomtjenester til rimelige priser. Gjeldende norsk rett anses å være i overensstemmelse med gjennomføringsbeslutningen.

I Norge foreligger det ingen frekvenstillatelser i båndet 1452-1492 MHz. Båndet er ikke identifisert for mobilt bredbånd i ITUs radioreglement, men står på agendaen for dette på det kommende WRC i november 2015. Om resultatet av de kommende forhandlingene vil innebære at det vil settes tekniske krav som harmoniserer med europakommisjonsbeslutningen er derfor for tidlig å si.

Norge ved Nasjonal kommunikasjonsmyndighet planlegger i 2015/2016 å utrede tildeling av 1452-1492 MHz-båndet.

Det vil ikke være behov for norsk tilpasningstekst til beslutningen.

Konklusjon: Europakommisjonens gjennomføringsbeslutning er EØS-relevant og akseptabel, og ble tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XI uten at dette medførte behov for norsk tilpasningstekst.

Status
Gjennomføringsbeslutningen ble vedtatt av Europakommisjonen den 8. mai 2015 og publisert i Official Journal of the European Union den 12. mai 2015.

Rettsakten fulgte hurtigprosedyren og ble ikke behandlet i Spesialutvalget for Kommunikasjoner.

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 220/2015 datert 25. september 2015, gjeldende fra 26. september 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.05.2015
Anvendelsesdato i EU
01.06.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D0750
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro