Harmonisering av 3 400-3 800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/411/EF av 21. mai 2008 om harmonisering av 3 400-3 800 MHz-båndet for terrestrielle systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester

Commission Decision 2008/411/EC of 21 May 2008 on the harmonisation of the 3 400-3 800 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community

Siste nytt

EØS-komitevedtak 25.9.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.7.2010)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens beslutning om harmonisering av frekvensbåndet 3 400-3 800 MHz til terrestrielle systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonssystemer - heretter 3,6 GHz-beslutningen - er gitt med hjemmel i EF-traktaten og frekvensvedtaket (Radio Spectrum Decision) 676/2002/EC, særlig art. 4 (3).

Formålet med beslutningen er å harmonisere vilkårene for adgangen til frekvensbåndet, og dermed bidra til mer effektiv utnyttelse. Kommisjonen understreker at man bør tilstrebe teknologi- og tjenestenøytralitet for å få til en mest mulig effektiv utnyttelse av frekvensressursene. Allokeringen av 3 400-3 800 MHz-båndet til faste, nomadiske og mobile anvendelser anses som et viktig element i håndteringen av konvergensen mellom mobiltelefoni, fastnettelefoni og kringkasting og avspeiler den teknologiske innovasjonen. I vedlegget til beslutningen er de tekniske vilkårene for båndet fastsatt.

Frekvensbåndet 3 400-3 600 MHz skal gjøres tilgjengelig på de vilkår som følger av beslutningen innen 6 måneder etter beslutningens ikrafttredelse, mens båndet 3 600-3800 MHz skal gjøres tilgjengelig innen 1. januar 2012.

I Norge ble frekvensbåndet 3 413,5-3 600 MHz auksjonert ut i november/desember 2004. Frekventillatelsene er teknologi- og tjenestenøytrale, og for øvrig i henhold til de tekniske vilkår i 3,6 GHz-beslutningen. De nåværende frekvenstillatelsene i båndet 3 600-3 800 MHz løper ut den 31.12.2008, og nye tillatelser vil bli tildelt i henhold til 3,6 GHz-beslutningen.

Vurdering
3,6 GHz-beslutningen er i samsvar med norske frekvensinteresser på området. De frekvenstillatelsene som ble auksjonert ut i november/desember 2004 i frekvensbåndet 3 413,5-3 600 MHz, er i samsvar med de vilkårene som fremgår av beslutningen. Når de nåværende tillatelsene i frekvensbåndet 3 600-3 800 MHz løper ut 31.12.2008, vil nye tillatelser bli tildelt i henhold til 3,6 GHz-beslutningen.

Beslutningen er i henhold til EUs generelle frekvenspolitikk, jf. frekvensvedtaket.

Status
Kommisjonsbeslutningen ble innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XI (uten tilpasningstekster) 26. september 2009 ved EØS-komiteens beslutning 096/2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.05.2008
Anvendelsesdato i EU
24.06.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 69, 20.11.2014, p. 3-7
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
26.09.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0411
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro