Harmonisering av 694-790 MHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/687 av 28. april 2016 om harmonisering av frekvensbåndet 694-790 MHz for terrestrielle systemer for trådløse elektroniske bredbåndskommunikasjonstjenester og for fleksibel nasjonal anvendelse i EU

Commission Implementing Decision (EU) 2016/687 of 28 April 2016 on the harmonisation of the 694-790 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing wireless broadband electronic communications services and for flexible national use in the Union

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.9.2017)

Sammendrag av innhold
Europakommisjonens gjennomføringsbeslutning har til formål å harmonisere de tekniske vilkårene for tilgang til og effektiv utnyttelse av frekvensbåndet 694-790 MHz til terrestrielle systemer som kan levere trådløse elektroniske bredbåndskommunikasjonstjenester i EU, jf. beslutningen artikkel 1. Beslutningen har også til formål å fremme en fleksibel nasjonal anvendelse av frekvensbåndet basert på nasjonale behov, i overensstemmelse med de frekvenspolitiske prioriteringene i RSPP (Radio Spectrum Policy Programme) (243/2012/EU).

Frekvensområdet 470-790 MHz er i dag avsatt til digital bakkebasert tv-kringkasting og og trådløst lydutstyr til PMSE (Program Making and Special Events) i Europa. Frekvensområdet 694-790 MHz (700 MHz-båndet) er identifisert til både radio- og tv-kringkasting og mobile tjenester på primær basis i ITUs Radioreglement. Europakommisjonens strategi for det digitale indre marked fremhever betydningen av 700 MHz-båndet for å sikre levering av bredbåndtjenester i distriktene og understreker behovet for en samordnet frigivelse av dette båndet til bredbåndskommunikasjonstjenester.

Den europeiske konferansen av post- og teleadministrasjoner (CEPT) fikk 11. mars 2013 et mandat fra Europakommisjonen om å utarbeide harmoniserte tekniske vilkår for 700 MHz-båndet. Som svar på mandatet fremla CEPT rapportene 53 og 60 henholdsvis 28. november 2014 og 1. mars 2016 der det er foreslått teknisk harmonisering av båndet med henblikk på bruk av båndet til trådløse elektroniske bredbåndskommunikasjonstjenester. Samtidig får medlemsstatene mulighet til å tilpasse bruk i deler av båndet etter nasjonale behov herunder til SDL (supplemental downlink), PMSE (Program Making and Special Events), PPDR (Public Protection and Disaster Relief) og IoT (Internet of Things).

Når medlemsstatene stiller 700 MHz-båndet til rådighet for andre formål enn digital bakkebasert tv-kringkasting og trådløst lydutstyr til PMSE, skal frekvensområdene 703-733 MHz og 758-788 MHz i følge artikkel 3 stilles til rådighet for terrestrielle systemer for trådløse elektroniske bredbåndskommunikasjonstjenester på ikke-eksklusiv basis i tråd med vilkårene som fremgår av det tekniske vedlegget til beslutningen. Medlemsstatene skal i henhold til beslutningen sørge for at det gis beskyttelse til systemer til digitalt bakkebasert tv-kringkasting og trådløst lydutstyr til PMSE i frekvensbåndet 470-694 MHz, jf. artikkel 4.

I medhold av artikkel 5 skal medlemsstatene inngå koordineringsavtaler med naboland med henblikk på å muliggjøre bruk av systemene det er vist til i artikkel 3. Medlemsstatene skal overvåke bruken av 700 MHz-båndet og skal om nødvendig rapportere til Europakommisjonen om implementeringen av beslutningen og anvendelsen av frekvensbåndet etter anmodning eller på eget initiativ, jf. artikkel 6.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det rettslige grunnlaget for gjennomføringsbeslutningen er "The treaty of the functioning of the European Union" (TFEU) (Den europeiske unions funksjonsmåte) artikkel 114 og Europaparlamentets og Rådets beslutning 2002/676/EF (radiospektrumsvedtaket), særlig artikkel 4(3). Harmonisering av frekvensbåndet er også med på å oppfylle målet i RSPP (Radio Spectrum Policy Programme) (243/2012/EU) om bedre tilgang til trådløse bredbåndstjenester ved at det legges til rette for at 700 MHz-båndet avsettes til terrestrielle systemer som kan levere trådløse elektroniske bredbåndskommunikasjonstjenester.

Gjeldende norsk regelverk på området fremgår av ekomloven §§ 6-1 og 6-2 og norsk frekvensplan. Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene tas det også hensyn til forpliktelser etter internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen.

Rettsakten er i tråd med norsk frekvensforvaltning der en legger til rette for næringsutvikling og innovasjon og bidrar til at brukerne får tilgang til ekomtjenester til rimelige priser. Gjeldende norsk rett anses å være i overenstemmelse med gjennomføringsbeslutning 2016/687/EU.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten ventes ikke å få økonomiske konsekvenser for private parter. Rettsakten vil få administrative konsekvenser for statlige myndigheter (Nkom) i forbindelse med forhandlinger om koordineringsavtaler med tredjepart (Russland), i tillegg til Sverige og Finland som planlegger en raskere overgang til mobile bredbåndstjenester i 700 MHz-båndet enn Norge. Kostnadene til dette vil måtte dekkes over det ordinære budsjettet til Nkom.

Sakkyndige instansers merknader
Gjennomføringsavgjørelsen følger EFTAs hurtigprosedyre og behandles ikke i spesialutvalget for kommunikasjoner.

Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet finner Europakommisjonens gjennomføringsbeslutning EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norske myndigheter har fulgt arbeidet knyttet til harmoniseringen av 700 MHz-båndet som er gjort i "European Conference of Postal and Telecommunications Administrations" (CEPT) med CEPT-rapport 53 og 60 og gjennom observatørplass i "Radio Spectrum Commitee" (RSC) i EU. Gjennomføringsbeslutningen er viktig for å fremme større tilgang til trådløse bredbåndskommunikasjonstjenester i EU/EØS-området. Rettsakten er også sentral i oppfølgingen av EUs generelle frekvenspolitikk, jf. radiospektrumsvedtaket.

Beslutningen er i tråd med norsk frekvensforvaltning der en legger til rette for næringsutvikling og innovasjon og bidrar til at brukerne får tilgang til ekomtjenester til rimelige priser. Gjeldende norsk rett anes å være i overensstemmelse med beslutningen. Beslutningen vil få betydning for tildeling av tillatelser i 700 MHz-båndet til trådløse bredbåndskommunikasjonstjenester i fremtiden.

Det vil ikke være behov for norsk tilpasningstekst til beslutningen.

Konklusjon
Europakommisjonens gjennomføringsavgjørelse er EØS-relevant og akseptabel, og anbefales innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Status
Gjennomføringsbeslutningen ble vedtatt av Europakommisjonen 28. april 2016 og er publisert i Official Journal og the European Union 4. mai 2016. Gjennomføringsbeslutningen følger EFTAs hurtigprosedyre og behandles ikke i spesialutvalget for kommunikasjoner.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 2. desember 2016 ved EØS-komiteebeslutning 242/2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.04.2016
Anvendelsesdato i EU
24.05.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 297-308
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D0687
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro