Harmonisering av tekniske krav og administrative prosedyrer innen sivil luftfart

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 8/2008 av 11. desember 2007 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 med hensyn til felles tekniske krav og administrative framgangsmåter for kommersiell lufttransport

Commission Regulation (EC) No 8/2008 of 11 December 2007 amending Council Regulation (EEC) No 3922/91 as regards common technical requirements and administrative procedures applicable to commercial transportation by aeroplane

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning 8/2008 av 11. desember 2007, oppdaterer forordning 3922/91 kapittel III (EU-OPS) til nivå tilsvarende JAR-OPS 1 endringsversjon 12.

Europaparlaments- og rådsforordning 1899/2006 ble vedtatt 12. desember 2006. Gjennom denne forordningen innførte EU felleseuropeiske driftsbestemmelser for operasjon med fly i ervervsmessig luftfart. Dette regelverket omtales som EU-OPS. Forordning 1899/2006 endrer forordning 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og administrative prosedyrer innen sivil luftfart. EU-OPS blir ved denne endringen tatt inn som nytt kapittel III til forordning 3922/91. Forordning 1899/2006 (EU-OPS) ble implementert i norsk rett 21.2.2008 ved fastsettelse av forskrift om gjennomføring av forordning nr 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og fremgangsmåter i sivil luftfart med tilleggsbestemmelser om arbeidstid for besetningsmedlemmer. EU-OPS bygger på JAR-OPS 1 både med hensyn til innhold og oppbygging. JAR-OPS 1 er utviklet av JAA (Joint Aviation Authorities) som er en samarbeidsorganisasjon mellom de europeiske luftfartsmyndighetene. Første utgave av JAR-OPS 1 ble utgitt i 1995. Siden da har JAR-OPS 1 blitt oppdatert jevnlig. Dette har sørget for at JAR-OPS 1 har blitt oppdatert i henhold til den flysikkerhetsmessige utviklingen som finner sted i internasjonal luftfart.

Forordning 1899/2006 (EU-OPS) er basert på JAR-OPS 1 endringsutgave (amendment) 8. Etter vedtakelsen av forordning 1899/2006 satte Kommisjonen i gang arbeidet med å oppdatere EU-OPS. I samråd med Air Safety Committee (aktuell ekspert-/komitologi-komite), har Kommisjonen besluttet å oppdatere EU-OPS tilsvarende JAR-OPS 1 endringsversjon 12. Kommisjonsforordning 08/2008 av 11. desember 2007 vedtar denne oppdateringen, ved at kapittel III i hovedforordningen 3922/91 erstattes med den oppdaterte versjonen av EU-OPS (dvs. endringsutgave 12).

Merknader
Kommisjonsforordning 8/2008 som oppdaterer EU-OPS, medfører behov for endring i forskriften som implementerer EU-OPS. Forordning 8/2008 inneholder ikke overgangsbestemmelser. Forordningen er har derfor 16. juli 2008 som seneste ikrafttredelsestidspunkt, dvs. samme ikrafttredelsestidspunkt som den versjonen av EU-OPS forordningen erstatter (dvs. forordning 1899/2006).

Gjennomføring av Kommisjonsforordning 8/2008 i norsk rett vil medføre at implementert utgave av EU-OPS blir oppdatert til bedre flysikkerhetsmessig standard, samt at dette regelverket blir likt regelverket innenfor EU-området. Implementering av kommisjonsforordning 8/2008 medfører også at Norge overholder sine forpliktelser etter EØS-avtalen på luftfartens område.

Implementering av Kommisjonsforordning 8/2008 vil pålegge norske flyselskaper med lisens/AOC og Luftfartstilsynet enkelte nye krav sammenlignet med tidligere versjon av EU-OPS. Dette ventes imidlertid å medføre begrensede økonomiske og administrative konsekvenser for flyselskapene og Luftfartstilsynet.

Vurdering

Norske interesser
Luftfartstilsynet anser det som positivt at EU gjennom EU-OPS nå innfører et harmonisert flysikkerhetsregime innen EU-/EØS-området. Som ledd i arbeidet med flysikkerhet mener Luftfartstilsynet at det er viktig at EU-OPS oppdateres i takt med flysikkerhetsarbeidet innen internasjonal luftfart. Som nevnt foran er det besluttet å implementere EU-OPS i norsk rett. Luftfartstilsynet mener derfor at norske interesser er tjent med å implementere Kommisjonsforordning 8/2006, og at dette vil være en naturlig konsekvens av den tidligere beslutningen om implementering av EU-OPS. Det antas også at Norge gjennom EØS-avtalen er forpliktet til å gjennomføre Kommisjonsforordning 8/2006 i norsk rett.

Luftafartstilsynet er gjennom deltakelse i Air Safety Committee kjent med at Kommisjonsforordning 8/2006 har enstemning støtte i luftfartsmyndighetene til de øvrige landene innen EU-EØS-området.

Konklusjon
På bakgrunn av det ovennevnte tilrås det at Kommisjonsforordning 8/2006 innlemmes i EØS-avtalen.

Andre opplysninger
Oppdatering av EU-OPS med 10 JAA NPAer, samt ny regel om ELT
I tillegg til oppdateringen av EU-OPS til JAR-OPS 1 amendment 12 nivå, har Kommisjonen i samråd med Air Safety Committee besluttet å oppdatere EU-OPS med ytterligere 10 JAA NPAer, som er vurdert som tilstrekkelig “modne” for slik implementering. I tillegg er det besluttet å harmonisere EU-OPS med ICAOs krav til ELT (emergency locator transmitter) i Annex 6. Dette krever vedtakelse av en ytterligere endringsforordning. Utkast til slik endringsforordning er utarbeidet, og ble i februar 2008 sendt medlemmene i Air Safety Committee for konsultasjon. Luftfartstilsynet har i den sammenhengen meldt tilbake at man er positiv til disse endringene av EU-OPS.

Vedtakelse av endringene antas å kunne skje 1. halvdel av 2008. I forhold til noen av disse endringene vil det trolig bli gitt en overgangsperiode, dvs. en senere implementeringsfrist enn 16. juli 2008.

EASA PART OPS
EASA fikk i januar 2008 utvidet sin kompetanse til å omfatte luftfartøy-operasjoner og sertifisering av flybesetning. Som følge av dette vil EASA fastsette nye felleseuropeiske driftsbestemmelser for luftfart (implementing rules). Disse bestemmelsene benevnes foreløpig som EASA Part OPS. Arbeidet med bestemmelsene er alt igangsatt, og EASA har opplyst at en høring (NPA) ventes i løpet av våren 2008. Disse bestemmelsene vil erstatte EU-OPS når de vedtas og trer i kraft. EASA Part OPS har etter Luftfartstilsynets kjennskap som målsetting å dekke både ervervsmessige og ikke-ervervesmessige operasjoner med fly og med helikopter. EASA Part OPS ser altså ut til å få et bredere anvendelsesområde enn EU-OPS.

Status

Forutgående prosess i EU:
Forordning 1899/2006 (EU-OPS) ble vedtatt av EU 12. desember 2006. I møte i Air Safety Committee den 22. februar 2007 ble det fra Kommisjonen lagt frem forslag om å oppdatere EU-OPS, slik at den gjenspeilte JAR OPS 1 endringsversjon 12. Endringsversjon 12 var på det tidspunkt seneste versjon av JAR-OPS 1. I møtet uttrykte delegatene enighet om behovet for å foreta en slik oppdatering. Kommisjonen igangsatte deretter arbeidet med å oppdatere EU-OPS. I møte i Air Safety Committee den 10. juli 2007, presenterte Kommisjonen utkast til forordning om endring av EU-OPS. Etter konsultasjon med Air Safery Committee, igangsatte Kommisjonen prosessen med å få denne endringsforordningen vedtatt. Arbeidet har resultert i Kommisjonsforordning 8/2008, som ble vedtatt 11. desember 2007, med 16. juli 2008 som seneste ikrafttredelsestidspunkt.

Prosessen i Norge:
Luftfartstilsynet har gjennom deltakelse i Air Safety Committee vært kjent med Kommisjonens arbeid med å oppdatere EU-OPS tilsvarende JAR-OPS 1 endringsversjon 12. Luftfartstilsynet har derfor informert markedet i Norge om denne prosessen, senest gjennom brev fra Luftfartstilsynet av 15. november 2007. Utkast til oppdatert versjon av EU-OPS er også gjort tilgjengelig for markedet via Luffartstilsynets hjemmeside.

Luftfartstilsynet vil i tiden frem mot ikrafttredelsen av EU-OPS den 16. juli 2008, gjennomføre en verifisering av at operasjonsmanualene og driftsystemene til alle berørte flyselskaper er i samsvar med EU-OPS. Ettersom Luftfartstilsynet har kjent til Kommisjonens arbeid med oppdatering av EU-OPS, blir denne forberedende kontrollen foretatt med utgangspunkt i kravene som fremgår av den oppdaterte EU-OPS jf. Kommisjonsforordning 8/2006.

Kommisjonsforordning 8/2008 er sendt på høring med høringsfrist til 18.4.2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.12.2007
Anvendelsesdato i EU
16.07.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 59, 24.10.2013, p. 350-555
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.06.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.06.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.07.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.06.2008
Anvendes fra i Norge
16.07.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0008
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro