Harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser om den felles indeksperioden

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/2010 av 11. november 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1708/2005 om fastsettelse av detaljerte bestemmelser for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 når det gjelder den felles indeksreferanseperioden for den harmoniserte konsumprisindeksen

Commission Regulation (EU) 2015/2010 of 11 November 2015 amending Regulation (EC) No 1708/2005 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards the common index reference period for the harmonised index of consumer prices

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 3.6.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 03.12.2015)

Sammendrag av innhold
Rådsforordning (EF) nr. 2494/95 etablerer rammen for harmoniserte konsumprisindekser (HKPI) i Europa. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk og gjennomført i norsk rett som forskrift til statistikkloven.

Kommisjonsforordning (EC) nr. 1708/2005 etablerer regler for den felles indeksreferanseperioden for HKPI. Felles indeksreferanseperiode er nødvendig for å sikre at de harmoniserte konsumprisindeksene som utarbeides er sammenlignbare og relevante. Den felles indeksreferanseperioden for HKPI er der fastsatt til 2005=100. Ved den nye forordningen endres denne til 2015=100. Den nye indeksreferanseperioden skal brukes ved publisering av HKPI for januar 2016.
Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative konsekvensene er begrenset

Andre opplysninger
Rettsakten er behandlet i henhold til hurtigprosedyren.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.04.2015
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.11.2015
Anvendelsesdato i EU
02.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 29.11.2018, p. 456-457
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.04.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.06.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.06.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2010
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro