Harmoniserte konsumprisindekser

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/792 av 11. mai 2016 om harmoniserte konsumprisindekser og boligprisindeksen og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 2494/95

Regulation (EU) 2016/792 of the European Parliament and of the Council of 11. mai 2016 on harmonised indices of consumer prices and the house price index, and repealing Council Regulation (EC) No 2494/95

Siste nytt

Rapport om pilotundersøkelser lagt fram av Kommisjonen 14.12.2020

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.11.2016)

Sammendrag av innhold

Målet med forordningen er å innføre en felles ramme for utvikling, utarbeidelse og formidling av harmoniserte konsumprisindekser og boligprisindekser på EU-plan og nasjonalt plan. Indeksene brukes blant annet til å måle inflasjonen og å vurdere prisstabiliteten i medlemsstatene på en harmonisert måte. Rådsforordning (EF) nr. 2494/95, innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI om statistikk, innførte en slik felles ramme. Forordning (EF) nr. 2494/95 oppheves med virkning fra 1. januar 2017 og erstattes ved forordning 2016/792 som er tilpasset aktuelle krav og den tekniske utviklingen, noe som vil bidra til å øke statistikkens relevans og sammenlignbarhet. En utvidelse fra tidligere forordning er at det er utviklet supplerende indikatorer for prisutviklingen. I vedlegg til forordningen er det tatt inn en europeisk klassifikasjon av individuelt konsum etter formål (ECOICOP), samt en sammenligningstabell mellom bestemmelser i ny forordning og forordning (EF) nr. 2494/95.

Merknader

Rettslige konsekvenser Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven. Økonomiske og administrative konsekvenser Rammelovverket omfatter blant annet definisjoner, omfang, krav til data og hyppighet, samt tidsfrister som Norge ved Statistisk sentralbyrå allerede oppfyller. De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.12.2014
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.05.2016
Anvendelsesdato i EU
01.01.2017
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
09.02.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.02.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.02.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0792
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro