Harmoniserte standarder for utstyr og beskyttelsessystemer for bruk i eksplosive atmosfærer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1668 av 28. september 2022 om harmoniserte standarder for utstyr og beskyttelsessystemer til bruk i potensielt eksplosive atmosfærer utarbeidet til støtte for europaparlamentets- og rådets direktiv (EU) 2014/34

Commission Implementing Decision (EU) 2022/1668 of 28 September 2022 on harmonised standards for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres drafted in support of Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutning, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU formodes produkter, som er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, at være i overensstemmelse med de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II til nævnte direktiv, der er omfattet af disse standarder eller dele deraf.

(2) Ved brev BC/CEN/46-92 — BC/CLC/05-92 af 12. december 1994 fremsendte Kommissionen en anmodning til Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (Cenelec) med henblik på udarbejdelse og revision af harmoniserede standarder til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF (»anmodningen«). Nævnte direktiv er blevet erstattet af direktiv 2014/34/EU uden ændring af de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II til direktiv 94/9/EF. Disse krav er i øjeblikket fastsat i bilag II til direktiv 2014/34/EU.

(3) CEN og Cenelec blev navnlig anmodet om at udarbejde nye standarder for udformningen og afprøvningen af materiel til anvendelse i potentielt eksplosive atmosfærer som angivet i standardiseringsprogrammets kapitel I, der er aftalt mellem CEN og Cenelec og Kommissionen, og som er vedlagt anmodningen. CEN og Cenelec blev også anmodet om at revidere de eksisterende standarder med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i direktiv 94/9/EF.

(4) På grundlag af anmodningen udarbejdede CEN den harmoniserede standard »EN 15967:2022 — Metoder til bestemmelse af det maksimale eksplosionstryk og den maksimale trykstigningshastighed for gasser og dampe«.

(5) Kommissionen har sammen med CEN vurderet, hvorvidt standard EN 15967:2022, som er udarbejdet af CEN, er i overensstemmelse med anmodningen.

(6) Standard EN 15967:2022 opfylder de krav, som den har til formål at dække, og som er fastsat i bilag II til direktiv 2014/34/EU. Det er derfor hensigtsmæssigt at offentliggøre referencen for den nævnte standard i Den Europæiske Unions Tidende.

(7) Standard »EN 15967:2022« erstatter standard EN 15967:2011. Det er derfor nødvendigt at tilbagetrække, fra C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende, referencerne til standard EN 15967:2011, som er offentliggjort i Kommissionens meddelelse 2018/C-371/01.

(8) For at give fabrikanterne tilstrækkelig tid til at tilpasse deres produkter til den reviderede version af standard EN 15967:2011 er det nødvendigt at udskyde tilbagetrækningen af referencen for denne standard.

(9) Af klarheds- og rationalitetshensyn bør der offentliggøres en fuldstændig liste over referencer til harmoniserede standarder, der er udarbejdet til støtte for direktiv 2014/34/EU, og som opfylder de krav, de har til formål at dække, i én retsakt. Referencerne for de harmoniserede standarder, der er udarbejdet til støtte for direktiv 2014/34/EU, er for indeværende offentliggjort i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1202 (5) og meddelelse 2018/C 371/01.

(10) Gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1202 er blevet ændret væsentligt flere gange. Af klarhedshensyn, og da det er nødvendigt at foretage yderligere ændringer af gennemførelsesafgørelsen, bør gennemførelsesafgørelsen ophæves og erstattes.

(11) Mange af de referencer for de harmoniserede standarder, der er offentliggjort ved meddelelse 2018/C 371/01, er blevet trukket tilbage. I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1202 inddrages de resterende referencer for harmoniserede standarder, der er offentliggjort i meddelelsen. Af klarhedshensyn bør meddelelse 2018/C 371/01 ophæves. For at give fabrikanterne tilstrækkelig tid til at tilpasse deres produkter til den reviderede version af de pågældende standarder, bør meddelelse 2018/C 371/01 fortsat finde anvendelse indtil datoerne for tilbagetrækning af referencerne for de harmoniserede standarder, der er offentliggjort ved den nævnte meddelelse.

(12) Overholdelsen af en harmoniseret standard medfører en formodning om overensstemmelse med de relevante væsentlige krav i Unionens harmoniseringslovgivning fra datoen for offentliggørelsen af referencen for en sådan standard i Den Europæiske Unions Tidende. Denne afgørelse bør derfor træde i kraft på datoen for offentliggørelsen —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.09.2022
Anvendelsesdato i EU
29.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet