Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Italia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1872 av 25. oktober 2021 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om hastetiltak overfor utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1872 of 25 October 2021 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2021/641 concerning emergency measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.10.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Højpatogen aviær influenza (HPAI) er en infektiøs virussygdom hos fugle, og den kan have alvorlige konsekvenser for fjerkræopdrættets rentabilitet og forårsage forstyrrelser i samhandelen inden for Unionen og eksporten til tredjelande. HPAI-virus kan inficere trækfugle, som så kan sprede disse virus over lange afstande under deres efterårs- og forårstræk. Forekomsten af HPAI-virus hos vilde fugle udgør derfor en vedvarende trussel med hensyn til direkte og indirekte indslæbning af disse virus på bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller fugle i fangenskab. Ved udbrud af HPAI er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller fugle i fangenskab.

(2) Ved forordning (EU) 2016/429 fastlægges der en ny lovgivningsramme for forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker. HPAI falder ind under definitionen af en listeopført sygdom i nævnte forordning, og sygdommen er omfattet af de sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler, der er fastsat deri. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 supplerer desuden forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår reglerne om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme, herunder sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende HPAI.

(3) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 blev vedtaget inden for rammerne af forordning (EU) 2016/429, og deri fastsættes sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger over for udbrud af HPAI.

(4) I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 skal de beskyttelses- og overvågningszoner, der oprettes af medlemsstaterne efter udbrud af HPAI i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, som minimum omfatte de områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(5) Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 blev for nylig ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1766 efter et udbrud af HPAI hos fjerkræ eller fugle i fangenskab i Tjekkiet, som skulle afspejles i bilaget.

(6) Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1766 har Italien underrettet Kommissionen om et udbrud af HPAI af subtype H5N1 på en virksomhed, hvor der blev holdt fjerkræ eller fugle i fangenskab, i regionen Veneto i den pågældende medlemsstat.

(7) Udbruddet i Italien er sket uden for de områder, der for øjeblikket er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, og de kompetente myndigheder i denne medlemsstat har gennemført de nødvendige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring dette udbrud.

(8) Kommissionen har gennemgået de sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der er truffet af Italien sammen med den pågældende medlemsstat og finder det godtgjort, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner, som de kompetente myndigheder i Italien har oprettet, ligger tilstrækkelig langt fra den virksomhed, hvor det nylige udbrud af HPAI er blevet bekræftet.

(9) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt, i samarbejde med Italien, hurtigt at identificere de nye beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet af denne medlemsstat i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, på EU-plan.

(10) Derfor bør der opføres beskyttelses- og overvågningszoner for Italien i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641.

(11) Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 bør derfor ændres med henblik på at ajourføre regionaliseringen på EU-plan ved at tage hensyn til de beskyttelses- og overvågningszoner, der er behørigt oprettet af Italien i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, og varigheden af de restriktioner, der gælder heri.

(12) Gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 bør derfor ændres.

(13) Da den epidemiologiske situation i Unionen med hensyn til spredning af HPAI tilsiger en hurtig indsats, er det vigtigt, at de ændringer, der ved nærværende afgørelse foretages af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, får virkning snarest muligt.

(14) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.10.2021
Anvendelsesdato i EU
25.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet