Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Bulgaria, Spania, Tyskland, Frankrike, Ungarn, Nederland, Polen og Portugal

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/198 av 9. februar 2022 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om hastetiltak overfor utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2022/198 of 9 February 2022 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2021/641 concerning emergency measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.2.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Højpatogen aviær influenza (HPAI) er en infektiøs virussygdom hos fugle, og den kan have alvorlige konsekvenser for fjerkræopdrættets rentabilitet og forårsage forstyrrelser i samhandelen inden for Unionen og eksporten til tredjelande. HPAI-virus kan inficere trækfugle, som så kan sprede disse virus over lange afstande under deres efterårs- og forårstræk. Forekomsten af HPAI-virus hos vilde fugle udgør derfor en vedvarende trussel med hensyn til direkte og indirekte indslæbning af disse virus på bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller fugle i fangenskab. Ved udbrud af HPAI er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller fugle i fangenskab.

(2) Ved forordning (EU) 2016/429 fastlægges der en ny lovgivningsramme for forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker. HPAI falder ind under definitionen af en listeopført sygdom i nævnte forordning, og sygdommen er omfattet af de sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler, der er fastsat deri. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 supplerer desuden forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår reglerne om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme, herunder sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende HPAI.

(3) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 blev vedtaget inden for rammerne af forordning (EU) 2016/429, og deri fastsættes sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger over for udbrud af HPAI.

(4) I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 skal de beskyttelses- og overvågningszoner, der oprettes af medlemsstaterne efter udbrud af HPAI i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, som minimum omfatte de områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(5) Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 blev for nylig ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/145 efter yderligere udbrud af HPAI hos fjerkræ eller fugle i fangenskab i Bulgarien, Tjekkiet, Tyskland, Frankrig, Italien, Nederlandene og Polen, som skulle afspejles i bilaget.

(6) Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/145 har Bulgarien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Ungarn, Nederlandene, Polen og Portugal underrettet Kommissionen om yderligere udbrud af HPAI af subtype H5N1 på virksomheder, hvor der blev holdt fjerkræ eller fugle i fangenskab, beliggende i eller uden for de områder, der for øjeblikket er opført i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(7) De kompetente myndigheder i Bulgarien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Ungarn, Nederlandene, Polen og Portugal har gennemført de nødvendige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring udbruddene.

(8) Kommissionen har gennemgået de sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der er truffet af Bulgarien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Ungarn, Nederlandene, Polen og Portugal, sammen med de pågældende medlemsstater og finder det godtgjort, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner i Bulgarien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Ungarn, Nederlandene, Polen og Portugal , som de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater har oprettet, ligger tilstrækkelig langt fra de virksomheder, hvor de nylige udbrud af HPAI er blevet bekræftet.

(9) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt, i samarbejde med Bulgarien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Ungarn, Nederlandene, Polen og Portugal, hurtigt at identificere de beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet af disse medlemsstater i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, på EU-plan.

(10) De områder, der er opført for Bulgarien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Ungarn, Nederlandene, Polen og Portugal i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, bør derfor ændres.

(11) Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 bør således ændres med henblik på at ajourføre regionaliseringen på EU-plan ved at tage hensyn til de beskyttelses- og overvågningszoner, der er behørigt oprettet af de kompetente myndigheder i Bulgarien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Ungarn, Nederlandene, Polen og Portugal i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, og varigheden af de foranstaltninger, der gælder heri.

(12) Gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 bør derfor ændres.

(13) Da den epidemiologiske situation i Unionen med hensyn til spredning af HPAI tilsiger en hurtig indsats, er det vigtigt, at de ændringer, der ved nærværende afgørelse foretages af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, får virkning snarest muligt.

(14) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.02.2022
Anvendelsesdato i EU
14.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet