Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/53 av 11. januar 2022 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om hastetiltak overfor utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/53 of 11 January 2022 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2021/641 concerning emergency measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.1.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Højpatogen aviær influenza (HPAI) er en infektiøs virussygdom hos fugle, og den kan have alvorlige konsekvenser for fjerkræopdrættets rentabilitet og forårsage forstyrrelser i samhandelen inden for Unionen og eksporten til tredjelande. HPAI-virus kan inficere trækfugle, som så kan sprede disse virus over lange afstande under deres efterårs- og forårstræk. Forekomsten af HPAI-virus hos vilde fugle udgør derfor en vedvarende trussel med hensyn til direkte og indirekte indslæbning af disse virus på bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller fugle i fangenskab. Ved udbrud af HPAI er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller fugle i fangenskab.

(2) Ved forordning (EU) 2016/429 fastlægges der en ny lovgivningsramme for forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker. HPAI falder ind under definitionen af en listeopført sygdom i nævnte forordning, og sygdommen er omfattet af de sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler, der er fastsat deri. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 supplerer desuden forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår reglerne om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme, herunder sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende HPAI.

(3) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 blev vedtaget inden for rammerne af forordning (EU) 2016/429, og deri fastsættes sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger over for udbrud af HPAI.

(4) I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 skal de beskyttelses- og overvågningszoner, der oprettes af medlemsstaterne efter udbrud af HPAI i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, som minimum omfatte de områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(5) Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 blev for nylig ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2310 efter yderligere udbrud af HPAI hos fjerkræ eller fugle i fangenskab i Belgien, Tyskland, Irland, Frankrig, Italien, Ungarn, Polen, Sverige og Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland, som skulle afspejles i bilaget.

(6) Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2310 har Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Irland, Frankrig, Italien, Ungarn, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovakiet og Sverige underrettet Kommissionen om yderligere udbrud af HPAI af subtype H5N1 på virksomheder, hvor der blev holdt fjerkræ eller fugle i fangenskab, beliggende i eller uden for de områder, der for øjeblikket er opført i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(7) Endvidere har Slovenien underrettet Kommissionen om et udbrud af HPAI af subtype H5N1 på en virksomhed, hvor der blev holdt fjerkræ eller fugle i fangenskab, i kommunen Slovenska Bistrica i den pågældende medlemsstat.

(8) Derudover er bekræftede udbrud i Belgien og Frankrig sket i umiddelbar nærhed af landenes grænse. De kompetente myndigheder i disse medlemsstater har derfor på behørig vis samarbejdet om at oprette de nødvendige overvågningszoner i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2020/687, da overvågningszonerne strækker sig ind i henholdsvis Frankrig og Belgien.

(9) Et af de bekræftede udbrud i Tyskland ligger desuden i umiddelbar nærhed af grænsen til Polen, og de kompetente myndigheder i disse medlemsstater har samarbejdet behørigt med hensyn til oprettelsen af den nødvendige overvågningszone i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2020/687, da overvågningszonen strækker sig ind i Polen.

(10) Et af de bekræftede udbrud i Ungarn ligger derudover i umiddelbar nærhed af grænsen til Rumænien, og de kompetente myndigheder i disse medlemsstater har samarbejdet behørigt med hensyn til oprettelsen af den nødvendige overvågningszone i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2020/687, da overvågningszonen strækker sig ind i Rumænien.

(11) Endvidere har Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland underrettet Kommissionen om et nyt udbrud af HPAI af subtype H5N1 på en virksomhed, hvor der blev holdt fjerkræ eller fugle i fangenskab. Desuden er det nye bekræftede udbrud i Irland sket i umiddelbar nærhed af grænsen til Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland. I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (udtrædelsesaftalen), særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, finder forordning (EU) 2016/429 og Kommissionens retsakter, der har den som retsgrundlag, anvendelse på og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland efter overgangsperiodens udløb som fastsat i udtrædelsesaftalen.

(12) Hasteforanstaltningerne i gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 finder derfor anvendelse i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland. De kompetente myndigheder i Irland og Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland har derfor samarbejdet behørigt om oprettelsen af den nødvendige overvågningszone i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2020/687, da overvågningszonen i forbindelse med det nye bekræftede udbrud i Irland strækker sig ind i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.

(13) De kompetente myndigheder i Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Irland, Frankrig, Italien, Ungarn, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Sverige og Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland har gennemført de nødvendige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring udbruddene.

(14) I bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 er der på nuværende tidspunkt ingen områder opført som beskyttelses- og overvågningszoner for Rumænien og Slovenien og ingen områder opført som beskyttelseszoner for Danmark, Nederlandene og Slovakiet.

(15) Kommissionen har gennemgået de sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der er truffet af Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Irland, Frankrig, Italien, Ungarn, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Sverige og Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland sammen med de pågældende medlemsstater og Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland og finder det godtgjort, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner i Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Irland, Frankrig, Italien, Ungarn, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovakiet, Sverige og Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland og den overvågningszone i Rumænien, som de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater og Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland har oprettet, ligger tilstrækkelig langt fra de virksomheder, hvor de nylige udbrud af HPAI er blevet bekræftet.

(16) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt, i samarbejde med Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Irland, Frankrig, Italien, Ungarn, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Sverige og Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland, på EU-plan hurtigt at identificere de beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet af disse medlemsstater og af Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687. Endvidere er det nødvendigt, i samarbejde med Rumænien, hurtigt på EU-plan at identificere den overvågningszone, som denne medlemsstat har oprettet i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687.

(17) De områder, der er opført for Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Irland, Frankrig, Italien, Ungarn, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovakiet, Sverige og Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, bør derfor ændres.

(18) Desuden bør der opføres beskyttelses- og overvågningszoner for Slovenien, der bør opføres beskyttelseszoner for Danmark, Nederlandene og Slovakiet, og der bør opføres en overvågningszone for Rumænien i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641.

(19) Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 bør således ændres med henblik på at ajourføre regionaliseringen på EU-plan ved at tage hensyn til de beskyttelses- og overvågningszoner, der er behørigt oprettet af de kompetente myndigheder i Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Irland, Frankrig, Italien, Ungarn, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Sverige og Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland, og den overvågningszone, der er behørigt oprettet af Rumænien, i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, og varigheden af de foranstaltninger, der anvendes heri.

(20) Gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 bør derfor ændres.

(21) Da den epidemiologiske situation i Unionen med hensyn til spredning af HPAI tilsiger en hurtig indsats, er det vigtigt, at de ændringer, der ved nærværende afgørelse foretages af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, får virkning snarest muligt.

(22) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.01.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Anvendelsesdato i EU
03.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet