Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Tsjekkia, Tyskland, Polen og Romania

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/846 av 25. mai 2021 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2021/846 of 25 May 2021 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2021/641 concerning emergency measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.6.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Højpatogen aviær influenza (HPAI) er en infektiøs virussygdom hos fugle, og den kan have alvorlige konsekvenser for fjerkræopdrættets rentabilitet og forårsage forstyrrelser i handelen inden for Unionen og eksporten til tredjelande. HPAI-virus kan inficere trækfugle, som så kan sprede disse virus over lange afstande under deres efterårs- og forårstræk. Forekomsten af HPAI-virus hos vilde fugle udgør derfor en vedvarende trussel med hensyn til direkte og indirekte indslæbning af disse virus på bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller fugle i fangenskab. Ved udbrud af HPAI er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller fugle i fangenskab.

(2) Ved forordning (EU) 2016/429 fastlægges der en ny lovgivningsramme for forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker. HPAI falder ind under definitionen af en listeopført sygdom i nævnte forordning, og sygdommen er omfattet af de sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler, der er fastsat deri. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 supplerer desuden forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår reglerne om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme, herunder sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende HPAI.

(3) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 blev vedtaget inden for rammerne af forordning (EU) 2016/429, og deri fastsættes sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger over for udbrud af HPAI.

(4) I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 skal de beskyttelses- og overvågningszoner, der oprettes af medlemsstaterne efter udbrud af HPAI i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, som minimum omfatte de områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(5) Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 blev for nylig ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/766 efter yderligere udbrud af HPAI hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab i Belgien, Bulgarien, Danmark, Tyskland, Frankrig, Polen, Slovakiet og Sverige, som skulle afspejles i bilaget.

(6) Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/766 har Tyskland underrettet Kommissionen om nye udbrud af HPAI af subtype H5N1 og H5N8 på en bedrift, hvor der blev holdt fjerkræ eller fugle i fangenskab i delstaterne Baden-Württemberg og Niedersachsen i den pågældende medlemsstat.

(7) Endvidere har Polen underrettet Kommissionen om nye udbrud af HPAI af subtype H5N8 på bedrifter, hvor der blev holdt fjerkræ eller fugle i fangenskab i distrikterneKujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie og Wielkopolskie i den pågældende medlemsstat.

(8) Derudover har Rumænien underrettet Kommissionen om udbrud af HPAI af subtype H5N8 på bedrifter, hvor der blev holdt fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, i amterne Mureș og Harghita i den pågældende medlemsstat.

(9) Desuden har Tjekkiet underrettet Kommissionen om nye udbrud af HPAI af subtype H5N8 på bedrifter, hvor der blev holdt fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, i regionen Centralbøhmen i den pågældende medlemsstat.

(10) Disse udbrud i Tjekkiet, Tyskland og Rumænien er sket uden for de områder, der for øjeblikket er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, og de kompetente myndigheder i disse medlemsstater har gennemført de nødvendige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring disse nye udbrud.

(11) De nye udbrud i Polen er sket inden for grænserne for de områder, der for øjeblikket er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641. Grænserne for de nye beskyttelses- og overvågningszoner omkring disse nye udbrud, der er oprettet af de kompetente myndigheder i Polen i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2020/687, rækker ud over de områder, der for øjeblikket er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, og de områder, der er opført i nævnte bilag, skal derfor opdateres.

(12) Kommissionen har gennemgået de pågældende sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger truffet af Tjekkiet, Tyskland, Polen og Rumænien sammen med de pågældende medlemsstater og finder det godtgjort, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner, som de pågældende medlemsstaters kompetente myndigheder har oprettet, ligger tilstrækkelig langt fra bedrifter, hvor der er konstateret et bekræftet udbrud af HPAI.

(13) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt, i samarbejde med Tjekkiet, Tyskland, Polen og Rumænien, hurtigt at identificere de nye beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet af disse medlemsstater i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, på EU-plan.

(14) Derfor bør de beskyttelses- og overvågningszoner, der er opført for Tjekkiet, Tyskland og Polen i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, ændres.

(15) Der bør desuden opføres beskyttelses- og overvågningszoner for Rumænien i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641.

(16) Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 bør således ændres med henblik på at ajourføre regionaliseringen på EU-plan ved at tage hensyn til de nye beskyttelses- og overvågningszoner, der er behørigt oprettet af de kompetente myndigheder i Tjekkiet, Tyskland, Polen og Rumænien i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, og varigheden af de restriktioner, der gælder heri.

(17) Gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 bør derfor ændres.

(18) Da den epidemiologiske situation i Unionen med hensyn til spredning af HPAI tilsiger en hurtig indsats, er det vigtigt, at de ændringer, der ved nærværende afgørelse foretages af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, får virkning snarest muligt.

(19) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.05.2021
Anvendelsesdato i EU
27.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet