Havnestatskontroll: endringsbestemmelser om rederiprestasjoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1205/2012 av 14. desember 2012 som endrer forordning (EU) nr. 802/2012 hva gjelder rederiprestasjoner

Commission Implementing Regulation (EU) No 1205/2012 of 14 December 2012 amending Regulation (EU) No 802/2010 as regards the company performance

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.02.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2013)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonens implementeringsbeslutning 1205/2012 endrer forordning 802/2010 som handler om rederienes og deres skips prestasjoner i havnestatskontroll. det etableres kriterier for rangering av prestasjonsnivå for lister som the European Maritime Safety Agency (EMSA) publiserer.

Beslutningen endrer nevnte forordning artikkel 3(2). Vurderingsperioden settes nå til 36 måneder, i stedet for de tidligere 3 eller 6 sammenhengende måneder i løpet av de siste 36 månedene. Med endringene vil vurderingsperioden for rederienes prestasjoner være hele perioden på 36 sammenhengende måneder forut for publiseringen. Hensikten er å gjøre listen mer målrettet, slik at listen bedre viser rederiets prestasjoner over tid. Det forutsettes at sammenhengende svake prestasjoner over så lang tid vil kunne demonstrerer manglende vilje eller evne til å forbedre seg.

Merknader
Forordning 802/2010 er gjennomført i norsk rett i havnestatskontrollforskriften (FOR-2010-12-30-1849) § 5 tredje ledd. Forordningen gjelder i sin helhet som norsk rett. Det vil være behov for å gjøre en mindre forskriftsendring slik at forskriften også gjennomfører forordning 1205/2012.

Rettsakten tilhører gruppe 2, ved at det vil være behov for en mindre forskriftsendring som ikke i vesentlig grad griper inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Sjøfartsdirektoratet har forelagt endringsforordningen for hovedorganisasjonene, og vi har ikke mottatt innspill. Forordningen er vedtatt etter behandling i EUs Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) hvor Norge er medlem.

Vurdering
Hensikten med forordningen er å gjøre listene over rederienes prestasjoner mer målrettet. Fokus for publiseringen blir de aller svakeste rederiprestasjonene som har pågått over lengre tid. Forordningen vil kunne gjennomføres uten at det vil være behov for større forskriftsendringer, og har ingen administrative og økonomiske konsekvenser for administrasjonen.

Konklusjon: Rettsakten er relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Status
Endringsforordningen ble vedtatt i EU den 14. desember 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
14.12.2012
Anvendelsesdato i EU
04.01.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 14.9.2017, p. 305-306
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.08.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.10.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.10.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.10.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.02.2014
Anvendes fra i Norge
05.02.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1205
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro