Havnestatskontroll: utvidede skipsinspeksjoner

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 428/2010 av 20. mai 2010 om gjennomføring av artikkel 14 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF med hensyn til utvidede inspeksjoner av fartøyer

Commission Regulation (EU) No 428/2010 of 20 May 2010 implementing Article 14 of Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council as regards expanded inspections of ships

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.1.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.10.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har fastsatt en forordning om gjennomføring av artikkel 14 i direktiv 2009/16/EF om havnestatskontroll. Artikkel 14 i havnestats­kontrolldirektivet omhandler utvidet inspeksjon av skip. Nærmere hva som skal kontrolleres og hvilke risikoområder som skal dekkes følger av direktivets vedlegg VII. Etter artikkel 14 (4) skal Kommisjonens i samsvar med prosedyren omtalt i artikkel 31 (komitologi) vedta tiltak for gjennomføring av vedlegg VII. Innholdet i forordningen er drøftet med Kommisjonens ekspertkomité for skipssikkerhet og hindring av forurensing fra skip (COSS), hvor Norge ved Nærings- og handelsdepartementet og Sjøfartsdirektoratet i denne sammenheng også deltar. Forslag til forordning ble sendt på skriftlig høring blant medlemmene i perioden 18. desember 2009 til 25. januar 2010. Norge hadde ikke kommentarer til forslaget. Forordningen pålegger medlemsstatene i tilfeller hvor utvidet inspeksjon av skip må foretas i havnestatskontrollen å kontrollere de områdene som framgår av forordningens vedlegg I, så langt de passer. Hvor vedlegg I for enkelte typer skip ikke spesifiserer noe bestemt kontrollområde skal inspektøren avgjøre hvilke områder som velges ut for inspeksjon. Listen er utarbeidet under hensyntagen til Paris MoU (The Paris Memorandum of Understanding on Port State Control).

Merknader
Paris MoU og forordningen er harmonisert og Norge følger opp forpliktelsene etter begge regimer.

Vurdering
Forordningen pålegger medlemsstatene å undersøke nærmere angitte områder ved en utvidet inspeksjon av skip. Plikten til å foreta utvidet inspeksjon følger av havnestatskontrolldirektivet. Listen dekker de samme områdene som i Paris MoU og som Norge er folkerettslig forpliktet til å følge. Forordningen er gjennomført i forskrift 30. desember 2010 nr 1849 om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norsk havn mv (havnestatskontrollforskriften) § 5 første ledd. Forordningen gjøres i sin helhet til en del av norsk rett.

Status
Forordningen ble fastsatt 20. mai 2010, og er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XIII.V,56bc. Forordningen er gjennomført i norsk rett med virkning fra 01.01.2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
20.05.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 3.9.2015, p. 115-120
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.12.2010
Anvendes fra i Norge
01.01.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0428
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro