Havnestatskontrolldirektivet: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/38/EU av 12. august 2013 som endrer direktiv 2009/16/EF om havnestatskontroll

Directive 2013/38/EU of the European Parliament and of the Council of 12 August 2013 amending Directive 2009/16/EC on port State control

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.6.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.10.2013)

Direktiv 2013/38/EU endrer havnestatsdirektivet i forbindelse med ikrafttredelsen av MLC.

Sammendrag av innhold
Med endringsdirektivet gjøres det til en del av havnestatskontroll å kontrollere etterlevelse av MLC 2006. Endringsdirektivet innebærer materielle endringer i havnestatskontrolldirektivet, ved bl.a. å ta inn henvisninger til MLC 2006 og sertifikatkravene i artikkel 2 om definisjoner, og at det tas inn en egen bestemmelse om behandling av klager fra arbeidstaker i ny artikkel 18a. Videre inneholder endringsdirektivet prosessuelle bestemmelser om Kommisjonens kompetanse.

Merknader
Et formål med endringsdirektiv 2013/38/EU er å sørge for harmonisert implementering i EU og EØS av de internasjonale kravene som MLC 2006 oppstiller, både når det gjelder spørsmålet om ratifikasjon og tidspunkt for eventuell implementering.

Forskrift om kontroll med fremmede skip i norsk farvann (havnestatskontrollforskriften) gjennomfører direktiv 2009/16/EC. Endringsdirektivet vil medføre behov for endringer i havnestatskontrollforskriften og dens vedlegg I, IV, V og X. Derimot vil de fleste endringene uansett følge av at Norge har ratifisert MLC 2006.

Endringsdirektivet endrer også alle bestemmelser i direktiv 2009/16/EU som gjelder kommisjonens myndighet til å utarbeide implementeringsregler i henhold til det nye regimet for komitologi, med referanse til forordning 182/2011. Dette er i utgangspunktet prosessuelle endringer og medfører ikke at Kommisjonen gis kompetanse på andre områder enn den allerede har etter direktiv 2009/16/EC. Videre gis Kommisjonen i artikkel 30a og 30b etter nærmere framgangsmåte delegert kompetanse til å endre Annex VI om prosedyrer for kontroll av skip når det gjelder instukser vedtatt i Paris MOU. Denne kompetansen er ny.

Direktiv 2013/38/EU trådte i kraft samtidig med MLC den 20. august 2013. Frist for transformasjon i nasjonal rett er i direktivet satt til 21. november 2014.

Når etterlevelse av MLC gjøres til en del av havnestatskontroll vil dette naturligvis medføre noe økt ressursbruk ved at inspeksjoner kan ta noe mer tid å gjennomføre. Dette følger derimot allerede av at Norge har ratifisert konvensjonen og er derfor en konsekvens som vil inntre uavhengig av endringene til havnestatskontrolldirektivet.

Det er fortsatt EU medlemsstater som ikke har ratifisert MLC 2006. For norske skip som trafikkerer disse statene kan dette få som konsekvens at man også risikerer å bli inspisert for etterlevelse av MLC i stater som ikke har ratifisert konvensjonen.

Gjennomføring av direktiv 2013/38/EU innebærer ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for administrasjonen eller næringen, da Norge allerede har ratifisert og har forpliktelser gjennom MLC 2006.

Rettsakten tilhører gruppe 2 ved at det er krav om forskriftsendringer som ikke vesentlig griper inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Saken er sendt på høring til hovedorganisasjonene med oppfordring om å komme med innspill vedrørende eventuelle konsekvenser eller øvrige forhold knyttet til rettsakten. Det ble ikke mottatt noen innspill i saken.

Vurdering
Direktivet vurderes relevant og akseptabelt for innlemmelse i EØS-avtalen.

Status
Direktivet ble vedtatt i EU 12.08.2013, og trådte i kraft 20.08.2013. Frist for implementering i EU er 21. november 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.03.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.08.2013
Gjennomføringsfrist i EU
21.11.2014
Anvendelsesdato i EU
21.11.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.12.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.02.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.06.2017
Anvendes fra i Norge
01.06.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013L0038
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro