Heisedirektivet (revisjon)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/33/EU av 26. februar 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om heiser og sikkerhetskomponenter for heiser

Directive 2014/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts and safety components for lifts

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.4.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 01.12.2014)

Sammendrag av innhold

Direktiv 2014/33/EU om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om heiser og sikkerhetskomponenter for heiser ble vedtatt 26. februar 2014. Direktivet erstatter direktiv 95/16/EF om heis og sikkerhetskomponenter for heis. Det nye direktivet er en omarbeidelse og en utvidelse av det gamle direktivet.

Direktivet innebærer en del viktige endringer i regelverket i forhold til det tidligere direktivet. Det viktigste er en oppdatering av regelverket i henhold til Europaparlamentets- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EU. Tilsvarende oppdateringer i regelverket er gjort i forbindelse med revidering av flere andre direktiver. Heisdirektivet var det mest kontroversielle og forsinket hele prosessen. Særlig var dette knyttet til definisjonen av installatør. Installatør er et sentralt begrep i heisdirektivet, mens beslutning nr. 768/2008/EU bruker andre begreper for å beskrive markedsaktørene.

Beslutning nr. 768/2008/EU fastsetter retningslinjer for utarbeidelse av nytt eller revidert regelverk som generelt harmoniserer vilkårene for markedsføring av varer, og utgjør en del av en større regelverkspakke, som omtales som "varepakken". Formålet med harmoniseringen av regelverket for markedsføring av varer er å få det indre markedet for varer til å fungere etter hensikten, dvs. sikre fri flyt av varer. For å få til det er det viktig å utvikle et mer effektivt regelverk for produktsikkerhet i EU-området, sikre ensartet praksis og gjøre det lettere å overholde regler, på tvers av varegrupper som reguleres i ulike direktiver. Dette innebærer at fremtidig EØS-regelverk kan bli lettere å forstå og forholde seg til for private virksomheter.

De grunnleggende kravene til helse og sikkerhet er fastsatt i heisdirektivet, mens den tekniske reguleringen skjer gjennom harmoniserte standarder som er utarbeidet på bakgrunn av de kravene som fastlagt i direktivet. En heis som er i overensstemmelse med en harmonisert standard aksepteres også å tilfredsstille de grunnleggende kravene i direktivet. Markedsaktørene kan også velge å ikke følge standardene. Men de må da på annen måte verifisere at kravene i direktivet er tilfredsstilt Dette vil for de fleste være mer kostnadskrevende. De fleste produsenter følger derfor kravene i standardene.

Endringene i heisdirektivet innebærer stort sett nye krav til myndighetenes håndheving av markedsreguleringen på heisområdet. De harmoniserte standardene er ikke endret, men det vil også måtte foretas noen mindre endringer i disse som følge av det nye direktivet.

Blant annet er følgende endringer vedtatt i direktivet:

nye krav om at installatør og produsent skal foreta opprettinger der produktet ikke samsvarer med kravene
nye krav som TKO må tilfredsstille for å bli utpekt og nye regler for å notifisere tekniske kontrollorgan
klargjøring av reglene for hvordan de tekniske kontrollorganene skal operere
strengere krav for markedsovervåkning

Endringene på disse områdene er i samsvar med den omforente ordlyden i varepakkens beslutning nr. 768/2008/EU. Definisjonene for produsent, importør og distributør i ”varepakken” er også videreført for sikkerhetskomponenter til heis. For heis har imidlertid begrepet installatør blitt videreført fra det gamle direktivet. Den vanlige inndelingen av produsenter, importører og distributører gjelder altså ikke for heiser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktivet er hjemlet i TFEU artikkel 114. Direktivet er en omarbeidelse av direktiv 95/16/EF. Dette direktivet er implementert i norsk rett gjennom plan- og bygningsloven § 29-7 og forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk. Gjennomføringen vil medføre endringer i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk.

Det er ikke gjort særlige endringer i virkeområdet og den tekniske delen av rettsakten. Dette videreføres stort sett i sin helhet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av direktivet antas å føre til en viss økning i ressursbruken for det offentlige. Særlig er dette knyttet til strengere krav til markedsovervåkning og notifisering av tekniske kontrollorgan Det vil også kreves noe ressursbruk for foreta endringer i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk.

For heisprodusenter, heisimportører og tekniske kontrollorganer vil direktivet kunne kreve økte ressurser i en overgangsfase, men trolig ikke særlige endringer i ressursbruken over tid. Direktivet skal sikre like konkurransevilkår.

Det vil gjøres nødvendige endringer i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk som implementerer direktivet så snart det er innlemmet i EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Rettsakten er en videreutvikling og presisering av regelverk som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Direktivet ble publisert i EU-tidende 26. februar 2014. Ikrafttreden i EU for vedtaket er 20. April 2016. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.02.2014
Gjennomføringsfrist i EU
19.04.2016
Anvendelsesdato i EU
20.04.2016
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.04.2016
Anvendes fra i Norge
13.04.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0033
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro