Helsepåstander på energidrikker med koffein

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 432/2012 som etablerer en liste over tillatte helsepåstander, andre enn de som refererer til reduksjon av risiko for sykdom og til barns utvikling og helse

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EU) No 432/2012 establishing a list of permitted health claims made on foods other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health

Siste nytt

Veto nedlagt av Europaparlamentet 7.7.2016

Photo: Pixabay (CC0 Public Domain)

Europaparlamentet har satt ned foten for et kommisjonsforslag om at energidrikker som inneholder koffein kan merkes med påstander økt utholdenhet, oppmerksomhet og konsentrasjon dersom de også inneholder visse andre ingredienser. Helsepåstandene er allerede blitt godkjent av EUs mattrygghetsbyrå og av ekspertkomiteen med representanter for EUs medlemsland, men trengte Rådets og Europaparlamentets godkjenning for å bli vedtatt. Europaparlamentet sier i en pressemelding at de frykter at en godkjenning vil føre til økt sukkerinntak hos unge, som er de største brukerne av sports- og energifremmende drikker.

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red. anm.: Forslaget er trukket av Kommisjonen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.6.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Utkast til rettsakt gjelder godkjenning av fire helsepåstander om koffein. De er innmeldt etter artikkel 13(1) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). De godkjente helsepåstandene vil bli godkjent og føres inn på listen over godkjente helsepåstander i forordning (EU) nr. 432/2012. De godkjente helsepåstandene på denne listen er ikke koblet til produktnavn eller et varemerke. De kan derfor brukes av alle virksomheter som produserer næringsmidler som inneholder de ingredienser, næringsstoffer eller andre stoffer som påstanden er relatert til. Det forutsettes at de oppfyller de vilkårene som eventuelt er knyttet til helsepåstanden (bruksbetingelser).

I 2012 ble fem helsepåstander om koffein satt «på vent» av EU-kommisjonen etter ønske fra mange medlemsstater. Mange medlemsstater hadde gitt uttrykk for bekymring for disse påstandene, da det ikke var tilstrekkelig vitenskapelig kunnskap om koffein. En full risikovurdering fra EFSA var derfor et ønske. Helsepåstandene om koffein var blant de 44 000 helsepåstandene som EØS/EU-landene meldte inn til EU-kommisjonen innen 31. januar 2008. Det var helsepåstander som allerede var i bruk.

EU-kommisjonen har på bakgrunn av EFSAs risikovurdering om koffein (EFSA-Q-2013-00220) valgt å avvise den ene av de fem helsepåstandene om koffein som ble satt "på vent". Begrunnelsen for at påstanden blir avvist var at påstandens effekt oppnås ved et høyere inntak av koffein enn det som EFSA anbefaler i sin rapport.

De fire helsepåstandene om koffein som denne rettsakten omhandler vil bli godkjent. En årsaks-virkning sammenheng er etablert mellom koffein og påstandenes ordlyd. Koffeinnivåene som helsepåstandene viser til i deres bruksbetingelser er innenfor rammene for hva som er trygt ifølge EFSAs risikovurdering.

De fire påstandene har følgende ordlyd (fritt oversatt):

- Koffein bidrar til en økning i utholdenhetstrening.

- Koffein bidrar til en økning i utholdenhetskapasiteten.

- Koffein hjelper til å øke oppmerksomheten.

- Koffein hjelper til å øke konsentrasjonen.

Det er knyttet bruksbetingelser til disse fire helsepåstandene. Bruksbetingelsene for to av koffeinpåstandene gjelder sportsutøvere på høyt nivå. Det skal fremgå av merkingen, slik at forbrukeren gjøres oppmerksom på, at påstandens effekt oppnås ved et koffeininntak på doser opp til 3 mg/kg kroppsvekt minst en time før trening, og kun dersom koffein ikke har blitt konsumert minst 12 timer før produktet inntas. Forbrukeren skal også informeres om at et daglig inntak på 400 mg koffein ikke skal overskrides. Bruksbetingelsene for de to andre koffeinpåstandene gjelder økt konsentrasjon og oppmerksomhet. Bruksbetingelsene krever at påstandene kun kan brukes på næringsmidler som inneholder minst 75 mg koffein per kvantifisert porsjon. For å bruke disse påstandene skal forbrukeren informeres om at et daglig inntak på 400 mg koffein ikke skal overskrides.

De fire helsepåstandene vil bli oppført i EUs register over godkjente helsepåstander.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene kan benytte de godkjente helsepåstandene såfremt bruksbetingelsene er oppfylt.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at helsepåstander som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
På arbeidsgruppemøter har bruksbetingelsene vært diskutert. Det har vært knyttet bekymringer til bruk av koffeinpåstandene fra flere medlemsstater og det har derfor underveis i diskusjonene blitt satt opp restriksjoner knyttet til bruk av påstandene. Det er ikke knyttet horisontale utfordringer til rettsakten. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er votert over, med flertall i Europakommisjonen. Den er ikke vedtatt ennå i EU og heller ikke publisert i Official Journal.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet