Helsepåstander på matvarer: avslag på bruk av visse påstander

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1017/2013 av 23. oktober 2013 om avslag på bruk av helsepåstander på næringsmidler, andre enn de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) No 1017/2013 of 23 October 2013 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.05.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.10.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten inneholder avslag på åtte helsepåstander på bakgrunn av søknader etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 13(5) innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjonen skal være unntatt offentligheten grunnet eiendomsrettigheter.

Det vitenskapelige grunnlaget for de åtte helsepåstandene er vurdert av EFSA. Det er ikke funnet sammenheng mellom påstandene og virkestoffet. Kommisjonen tar vurderingene fra EFSA i betraktning når søknadene skal avgjøres. Avgjørelsene forelegges også Rådet/Parlamentet etter regelverksprosedyren med kontroll.

Helsepåstandene som denne rettsakten omhandler oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og er derfor ikke godkjente. Det dreier seg om følgende virkestoffer og påstander.

Virkestoff og EFSA nummer Påstand (fritt oversatt)
Hypokaloriesnacks (Q-2011-00016) Bidrar til å redusere størrelsen av fettceller rundt magen i forbindelse med en kalorifattig kost
Isoleucyl-prolylprolin (IPP) og valyl-prolyl-prolin (VPP) (Q-2011-00121) Peptidene IPP og VPP bidrar til å vedlikeholde et normalt blodtrykk
Polyphenolholdig Appl’In®epleekstrakt i pulverform (Malus domestica) (Q-2011-00190) Appl’In® bidrar til å redusere den glykemiske responsen hos kvinner
C21-kaffe (Q-2011-00783) Regelmessig inntak av C21-kaffe bidrar til vedlikeholdelse av DNA-integriteten i kroppens celler
Diacylglycerol (DAG)-olje (Q-2001-00751) Erstatning av den vegetabilske oljen som du normalt bruker med DAG-olje hjelper å kontrollere kroppsvekten gjennom vekttap
Spermidin (Q-2011-00896) Spermidin forlenger vekstfasen (den anagene fasen) i hårets syklus
Bimuno® (Bimuno® GOS) (Q-2011-00401) Regelmessig daglig inntak av 1,37 g galakto-oligosakkarider fra Bimuno® kan redusere tarmplager
Sukkerroefiber (Q-2011-00971) Sukkerroefiber nedsetter passasjetiden i tarmen

 
De åtte avslåtte helsepåstandene er listet opp i Kommisjonens register under avslåtte påstander. Dersom disse helsepåstandene er anvendt innen forordning (EU) nr. 1017/2013 trådte i kraft, skal de tas ut av bruk innen seks måneder etter at forordningen har trådt i kraft.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Virksomhetene

Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene og eventuelt ta disse ut av bruk innen seks måneder etter at forordningen har trådt i kraft. Det er usikkert om disse påstandene er i bruk i Norge i dag.

Forbrukene

EFSAs vurdering av de enkelte søknadene gir forbrukene større trygghet for at de påstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
I forbindelse med at utkastet til forordning var til votering på møte i SCFCAH 29. april 2013 var det to medlemsland som hadde kommentarer til EFSAs konklusjoner vedrørende påstanden "Spermidin forlenger vekstfasen (den anagene fasen) i hårets syklus". Det ble påpekt at hårtap (telogen effluvium) er forårsaket av mange forskjellige faktorer og ikke alltid er årsak til sykdom. Videre ble det også påpekt av behandlingen av symptomer på sykdommer ikke alltid skal behandle selve sykdommen, men symptomene.

Norge har ikke vurdert søknadene og ikke spilt inn synspunkter.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Europakommisjonens utkast til forordning fikk tilslutning fra medlemslandene med kvalifisert flertall på møte i SCFCAH 29. april 2013. Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 23. oktober 2013 og publisert i Official Journal den 24. oktober 2013 og trådte i kraft i EU 20 dager etter dette.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.10.2013
Anvendelsesdato i EU
13.11.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 162-165
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.03.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.05.2014
Anvendes fra i Norge
19.05.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1017
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro