Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om økt opptak av ikke-hemjern

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/199 av 9. februar 2018 om avslag på godkjenning av en annen helsepåstand om næringsmidler enn dem som viser til redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2018/199 of 9 February 2018 refusing to authorise a health claim made on foods, other than refering to the reduction of disease risk and to children's development and health

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.10.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsaken gjelder avslag på en helsepåstand som det er søkt om godkjenning om etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 13(5) innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjonen skal være unntatt offentligheten.

Det vitenskapelige grunnlaget for helsepåstanden er vurdert av EFSA (Q-2015-00696). EFSA har konkludert med at den vitenskapelige dokumentasjonen som fulgte søknaden om godkjenning av en helsepåstand ikke var tilstrekkelig til å påvise en årsakssammenheng mellom inntak av melkesyrebakterien (Lp299v) og absorpsjonen av ikke-hemjern i tarmen. Helsepåstanden oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og er foreslått avvist.

Helsepåstanden lyder som følgende (fritt oversatt): Lactobacillus plantarum 299v (Lp299v) øker absorpsjonen av ikke-hemjern.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomheten vil måtte forholde seg til den avslåtte helsepåstanden.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn ved bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det har ikke vært knyttet diskusjoner til avslag av denne helsepåstanden. Det er ingen horisontale utfordringer knyttet til rettsaken.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-releavant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.10.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.02.2018
Anvendelsesdato i EU
02.03.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.08.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
21.09.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
22.09.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
22.09.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.09.2018
Anvendes fra i Norge
24.09.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0199
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro