Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/236 av 10. februar 2017 om avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som viser til redusert risiko for sykdom

Commission Regulation (EU) 2017/236 of 10 February 2017 refusing to authorise a health claim made on foods and referring to the reduction of disease risk

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.5.2017)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder avslag på en helsepåstand som det er søkt om godkjenning om etter artikkel 14(1)(a) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 14(1)(a) omhandler påstander som er knyttet til redusert risiko for sykdom. EFSA har vurdert det vitenskapelige grunnlaget for søknaden og funnet at det ikke er sammenheng mellom helsepåstandens ordlyd og virkestoff. Helsepåstanden oppfyller dermed ikke kravene i påstandsforordningen og godkjennes derfor ikke.

Det er følgende virkestoff og påstand;

Inntak av Anxiofit-1 og reduksjon i mild angst. Mild angst kan være en risikofaktor for å utvikle depresjon. Virkestoffet i produktet er "Echinea angustifolia root extract".

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene må forholde seg til den avslåtte helsepåstanden.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at helsepåstandene som ikke er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det har ikke vært knyttet kommentarer til utkast til rettsakt på arbeidsgruppemøtet for ernærings- og helsepåstander den 18. februar 2016.

Det er ingen horisontale utfordringer knyttet til rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten for EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av Europakommisjonen og publisert i Official Journal den 10. februar 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.02.2017
Anvendelsesdato i EU
03.03.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0236
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro