Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstander angående 'Nutrimune'

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/651 av 24. april 2019 om avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler og som henviser til barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2019/651 of 24 April 2019 refusing to authorise a health claim made on foods and referring to children's development and health

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.10.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler en helsepåstand som det er søkt om godkjenning etter artikkel 14(1)(a) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 14(1)(a) i påstandsforordningen sier noe om et næringsstoff eller et annet stoffs betydning for reduksjon i en risikofaktor for sykdom.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har vurdert det vitenskapelige grunnlaget for søknaden til helsepåstanden og funnet at det ikke er en sammenheng mellom helsepåstandens ordlyd og virkestoffet (EFSA-Q-2016-00008). Helsepåstanden oppfyller dermed ikke kravene i påstandsforordningen og vil derfor ikke bli godkjent. Det gjelder følgende helsepåstand (fritt oversatt):

• Nutrimune® (en pasteurisert skummetmelk fermentert med Lactobacillus paracasei CBA L74) styrker immunforsvaret i mage-tarmkanalen og i de øvre luftveier hos småbarn.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Virksomhetene:
For den avviste helsepåstanden må virksomheten forholde seg til at denne påstanden ikke kan brukes på næringsmidler.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalaget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten har vært disktutert i arbeidsgruppen for ernærings- og helsepåstander og etterfølgende vært til avstemning på SCoPAFF General Food Law 7. desember 2018. Det var ingen kommentarer fra MS til rettsakten.

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.04.2019
Anvendelsesdato i EU
15.05.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
26.06.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.09.2019
Anvendes fra i Norge
28.09.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0651
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro