Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstander angående 'Nutrimune'

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om avslag på å godkjenne en helsepåstand om næringsmidler og som henviser til barns utvikling og helse

(Draft) Commission Regulation refusing to authorise a health claim made on foods and referring to children's development and health

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.1.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er sundhedsanprisninger af fødevarer forbudt, medmindre de er godkendt af Kommissionen i overensstemmelse med samme forordning og opført på en liste over tilladte anprisninger.

(2) Forordning (EF) nr. 1924/2006 foreskriver ligeledes, at lederne af fødevarevirksomheder kan sende ansøgninger om godkendelse af sundhedsanprisninger til en medlemsstats nationale kompetente myndighed. Den nationale kompetente myndighed skal videresende gyldige ansøgninger til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), i det følgende benævnt "autoriteten".

(3) Efter at have modtaget en ansøgning skal autoriteten straks underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og desuden afgive udtalelse om den pågældende sundhedsanprisning.

(4) Kommissionen skal træffe beslutning vedrørende eventuel godkendelse af sundhedsanprisninger under hensyntagen til autoritetens udtalelse.

(5) Som følge af en ansøgning fra H.J. Heinz Supply Chain Europe B.V., der var blevet indgivet i henhold til artikel 14, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende "Nutrimune®" og immunforsvar mod patogener i mave-tarmkanalen og de øvre luftveje (spørgsmål nr. EFSA-Q-2016-00008 ). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: ""Nutrimune®" støtter immunforsvaret i mave-tarmkanalen og de øvre luftveje hos småbørn".

(6) Den 30. januar 2017 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, hvori det konkluderedes, at den videnskabelige dokumentation på grundlag af de forelagte oplysninger var utilstrækkelig til at fastslå en årsagssammenhæng mellem indtag af "Nutrimune®" (pasteuriseret skummetmælk af komælk fermenteret med Lactobacillus paracasei CBA L74) og immunforsvar mod patogener i mave-tarmkanalen og de øvre luftveje. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(7) De bemærkninger fra ansøgeren, som Kommissionen har modtaget i overensstemmelse med artikel 16, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1924/2006, er taget i betragtning ved fastsættelsen af foranstaltningerne i denne forordning.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
07.12.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet