Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander om melkeprodukter og fiskeolje

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1202 av 5. juli 2017 om avslag på bruk av helsepåstander på næringsmidler, andre enn de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2017/1202 of 5 July 2017 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.10.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.10.2017)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten inneholder avslag på tre helsepåstander som det er søkt om godkjenning om etter artikkel 13(5) i påstnadsforordningen (forordning (EU) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 13(5) innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjonen skal være unntatt offentlighet grunnet eiendomsrettigheter.

Det vitenskapelige grunnlaget for de tre helsepåstandene er vurdert av EFSA. Det er ikke funnet en sammenheng mellom helsepåstandene og virkestoffene. Helsepåstandene som denne rettsakten omhandler oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og vil derfor ikke bli godkjent. Alle søkander har fått en negativ vurdering av EFSA. Det gjelder følgende påstander:

- Forbruk av lav-fett fermentert melk med en kombinasjon av frukto-oligosakkarider (FOS) og Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), Streptococcus thermophilus (Z57) og Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (LB2) bidrar til å redusere forkjølelsessår forårsaket av Herpes simplex virus-infeksjon hos friske individer.

- FHI LFC24 (et kasein hydrolysat fra melk) bidrar til å regulere blodsukkernivået etter et måltid.

- V0137 (en fiskeolje) i forbindelse med fysisk trening, bidrar til å redusere aldersrelatert kognitiv svikt som hukommelse.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er implementert i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Påstandene ble diskutert på arbeidsgruppemøte 18. desember 2016. Ingen MS hadde kommentarer til utkast til rettsakten. Det er ingen horisontale utfordringer.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten har vært til diskusjon på arbeidsgruppemøte for ernærings- og helsepåstander 18. desember 2016 og fikk tilslutning fra medlemsstatene (MS) med kvalifisert flertall på SCoPAFF 7. mars 2017.

Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i The Official Journal of the EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.07.2017
Anvendelsesdato i EU
26.07.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 124-126
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.08.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.09.2017
Anvendes fra i Norge
25.09.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1202
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro