Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1390 av 17. august 2016 om avslag av en helsepåstand om næringsmidler som viser til redusert sykdom

Commission Regulation (EU) 2016/1390 of 17 August 2016 refusing to authorise a health claim made on foods and referring to children's development and health

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten omhandler avslag av en helsepåstand i henhold til artikkel 14(1)(b) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Det vil si at påstanden er retter seg mot barns utvikling og helse. EFSA (EFSA-Q-2014-00462) har vurdert det vitenskapelige grunnlaget for søknaden og funnet at det er ikke er en sammenheng mellom påstandens ordlyd og virkestoffet. EU-kommisjonen tar vurderingene fra EFSA i betraktning når søknader skal avgjøres. Helsepåstanden i denne rettsakten oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og godkjennes derfor ikke. Den avviste påstanden omhandler stoffet "Equazen eye q®" (som er en kombinasjon av fettsyrene EPA, DHA og GLA i forholdet 9:3:1) og forbedring av leseegenskapene blant barn.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene vil måtte forholde seg til den avslåtte helsepåstanden.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at helsepåstandene som er i bruk, er vitenskapelige dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Utkast til rettsakt var til diskusjon i arbeidsgruppen for ernærings- og helsepåstander 18. februar 2016. Ingen medlemsstater hadde synspunkter til den avviste påstanden. Det er ingen horisontale utfordringer.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Europakommisjonens utkast til rettsakt fikk tilslutning fra medlemsstatene med kvalifisert flertall i den faste komite for planter, dyr og fødevarer og fôr (SCoPAFF) den 12. april 2016. Rettsakten er enda ikke vedtatt i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.08.2016
Anvendelsesdato i EU
07.09.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 254-255
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1390
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro