Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1381 av 16. august 2016 om avslag på å godkjenne en helsepåstand om næringsmidler og som henviser til barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2016/1381 of 16 August 2016 refusing to authorise a health claim made on foods and referring to children's development and health

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.8.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsaken går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder avslag på godkjenning av en helsepåstand som det er søkt om godkjenning om etter artikkel 14(1)(b) i forordning (EF) nr. 1924/2006 (påstandsforordningen). Søknader etter artikkel 14(1)(b) omhandler påstander som henviser til barns utvikling og helse.

Det vitenskapelige grunnlaget for helsepåstanden er vurdert av EFSA. Det er ikke funnet sammenheng mellom påstanden og virkestoffet. Europakommisjonen tar EFSAs vurderinger i betraktning når søknader skal avgjøres. Avgjørelsene forelegges også Rådet og Parlamentet etter regelverksprosedyren for granskning.

Helsepåstanden som rettsakten omhandler, oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og er derfor ikke godkjent. Søknaden har fått en negativ vurdering av EFSA. Det gjelder følgende virkestoff og påstand;
Virkestoff of påstand EFSA-nummer
"Colief®" (laktase enzym) - reduserer mengden laktose i spedbarnskost og hjelper med å fordøye laktose hos spedbarn med kolikk som ikke kan fordøye laktose effektivt. Q-2014-00404

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen gjennomføres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene vil måtte forholde seg til den avslåtte helsepåstanden.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakt har vært diskutert i arbeidsgruppemøte for helsepåstander 9. november 2015 og i den faste komité for planter, dyr og foder" (SCoPAFF) 12. april 2016. Ingen medlemsstater hadde synspunkter vedrørende den avviste helsepåstanden på disse to møtene. Det er ikke knyttet horisontale utfordringer til rettsakten. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.08.2016
Anvendelsesdato i EU
06.09.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 249-250
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.11.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1381
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro