Helsesertifikat for import av bi- og humledronninger: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1044/2013 av 25. oktober 2013 som endrer vedlegg IV til forordning (EU) nr. 206/2010 når det gjelder helsesertifikatmodellen for forsendelser av bi- og humledronninger

Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2013 of 25 October 2013 amending Annex IV to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the model veterinary certificate for consignments of queen bees and queen bumble bees

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.1.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.1.2014)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har med hjemmel i direktiv 92/65/EØF fastsatt vedtak 2013/503/EU som anerkjenner visse områder i EU som fri for varroainfeksjon hos bier og fastsetter tilleggsgarantier for innførsel av bier til disse områdene. Tilleggsgarantiene omfatter at medlemsstatene skal forby innførsel av bidronninger m/følgebier til EU dersom det endelige bestemmelsesstedet er i et varroafritt område.

Med denne rettsakten erstatter EU-kommisjonen modellen for helsesertifikat som kreves ved import av bi- og humledronninger fra tredjestater, dvs. del 2 i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 206/2010), med en ny modell. Endringer i forhold til den gamle sertifikatmodellen er at den nye inneholder informasjon om at importen er forbudt dersom bestemmelsesstedet er oppført på listen i vedlegget til vedtak 2013/503/EU over områder i EU som er anerkjent som fri for varroainfeksjon hos bier.

Rettsakten fastsetter en overgangsperiode t.o.m. 30. mai 2014 der import av bi- og humledronninger som følges av helsesertifikater etter den gamle modellen skal være tillatt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Rettsakten medfører ingen vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for norske importører av bier eller humler eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er gjennomført ved forskrift 3. desember 2013 nr. 1406 om endring i forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Det gis unntak fra høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jf. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.10.2013
Anvendelsesdato i EU
15.11.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.12.2013
Anvendes fra i Norge
03.12.2013