Helsesertifikater og bestemmelser for utstedelse av sertifikater til matvarer til mannskap og passasjerer på skip som forlater Unionen, eller til NATO eller en amerikansk militærbase

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2128 av 12. november 2019 om fastsettelse av malen for offisielt sertifikat og regler for utstedelse av offisielle sertifikater for varer som leveres til fartøyer som forlater Unionen og er beregnet på forsyning til skip eller forpleining av besetning og passasjerer, eller til NATOs eller De forente staters militærbaser

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2128 of 12 November 2019 establishing the model official certificate and rules for issuing official certificates for goods which are delivered to vessels leaving the Union and intended for ship supply or consumption by the crew and passengers, or to NATO or a United States’ military base

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.4.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.1.2020)

Sammendrag av innhold
EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatte dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi et godt og helhetlig regelverk for de fleste elementene knyttet til kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet til hovedreglene i kontrollforordningen (OCR - Official Control Regulation).

Rettsakten her gir utfyllende regler for utformingen av det offisielle sertifikatet som skal følge forsendelser med animalske produkter, inkl. avlsmateriale, biprodukter og avledede produkter av disse, høy og halm, og sammensatte produkter, der disse kommer til EU/EØS for å lastes videre til fartøy som skal forlate EØS-området til bruk som skipsforsyninger eller forpleining av mannskap/passasjerer om bord, eller skal til en militærbase (NATO eller USA) innen EØS-området eller utenfor. Rettsakten utfyller reglene om slike forsendelser som er regulert i en delegert rettsakt som er under utarbeidelse.

Videre gir rettsakten informasjon om hvordan sertifikatet skal fylles ut og behandles i forhold til om den sendes inn via EUs nye database for blant annet utveksling av informasjon IMSOC eller ikke ("Integrated Management System for Official Control").

Vedlegget til rettsakten dekker selve sertifikatet med en veileder for utfyllingen av dette.

Rettsakten vil tre i kraft 14. desember 2019, samtidig med den nye kontrollforordningen (2017/625).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil medføre et behov for å etablere en forskrift som gjennomfører rettsakter som berører krav rettet mot import av dyr og produkter, særlig knyttet til transportdelen av regelverket.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes til å videreføre dagens regler på dette området og vil ikke medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel

Vurdering
Rettsakten viderefører dagens regler for sertifikater som eksisterer i dag for denne type produkter som skal brukes til skipsforsyninger utenfor EØS-området eller til militærbaser (NATO eller US) i eller utenfor EØS-området. Denne rettsakten utfyller de tekniske kravene til disse forsendelsene som er gitt i en annen rettsakt som er under utarbeidelse av kommisjonen.

Det vil fortsatt være mulig for kompetent myndighet å undertegne dokumentene ved utgangshavnen for å bekrefte at forsendelsen faktisk forlater EU/EØS.

Det forutsettes at det andre regelverket som rettsakten viser til er på plass og tas inn i EØS-avtalen samtidig som denne rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 12. november 2019, og kunngjort i Ofiicial Journal 12. desember 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.09.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.11.2019
Anvendelsesdato i EU
14.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av forordning (EU) 2017/625) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.03.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.03.2020
Anvendes fra i Norge
07.04.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R2128
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro