Helsetrusler over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser om varslingsprosedyrer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/253 av 13. februar 2017 om prosedyrer for underretning om hendelser som del av systemet for tidlig varsling og beredskap i forbindelse med alvorlige helsetrusler over landegrensene og for utveksling av informasjon, konsultasjon og koordinering av tiltak overfor slike trusler i henhold til europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1082/2013/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2017/253 of 13 February 2017 laying down procedures for the notification of alerts as part of the early warning and response system established in relation to serious cross-border threats to health and for the information exchange, consultation and coordination of responses to such threats pursuant to Decision No 1082/2013/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.2.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 2119/98/EF blev der oprettet et system for tidlig varsling og reaktion som et permanent kommunikationsnet mellem Kommissionen og de kompetente offentlige sundhedsmyndigheder i medlemsstaterne med henblik på forebyggelse af og kontrol med bestemte kategorier af overførbare sygdomme (»det permanente kommunikationsnet«). Procedurerne for driften af systemet for tidlig varsling og reaktion blev fastlagt i Kommissionens beslutning 2000/57/EF.

(2) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 blev der oprettet et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme (»ECDC«). I overensstemmelse med artikel 8 i nævnte forordning yder ECDC Kommissionen støtte og bistand med hensyn til driften af system for tidlig varsling og reaktion. Navnlig varetager ECDC den daglige drift og vedligeholdelse af IT-applikationen bag systemet for tidlig varsling og reaktion.

(3) Beslutning 2119/98/EF blev ophævet og erstattet af afgørelse 1082/2013/EU. Systemet for tidlig varsling og reaktion blev gennemført på ny med den nye afgørelse. Den udvidede også det permanente kommunikationsnet til at omfatte andre former for biologiske trusler og andre kategorier af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler såsom trusler af kemisk, miljømæssig eller ukendt oprindelse. Desuden er der fastsat bestemmelser om epidemiologisk overvågning, monitorering, tidlig varsling og bekæmpelse af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler.

(4) I betragtning af de ændringer, der er foretaget i systemet for tidlig varsling og reaktion, er det hensigtsmæssigt at revidere og ajourføre procedurerne for dets drift. Med henblik på at sikre en velfungerende og ensartet anvendelse af systemet for tidlig varsling og reaktion er det nødvendigt at fastlægge nærmere procedurer for udveksling af oplysninger. Sådanne procedurer bør forhindre overlapning af aktiviteter eller modstridende aktioner med eksisterende strukturer og mekanismer til monitorering, tidlig varsling og bekæmpelse af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler.

(5) I henhold til artikel 15, stk. 1, litra b), i afgørelse 1082/2013/EU udpeger medlemsstaterne de kompetente myndigheder, der har ansvaret for at meddele varslinger og for at fastlægge beredskabsforanstaltninger (kompetente myndigheder i forbindelse med systemet for tidlig varsling og reaktion). Med henblik på at sikre koordineret og konsekvent kommunikation bør medlemsstaterne meddele kontaktoplysninger for de kompetente myndigheder i forbindelse med systemet for tidlig varsling og reaktion til medlemsstaterne og Kommissionen samt alle senere ændringer vedrørende de kompetente myndigheder.

(6) Effektiviteten af systemet for tidlig varsling og reaktion er afhængig af rettidig indsendelse og udveksling af relevante oplysninger om fremkomsten eller udviklingen af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler. Der bør derfor opstilles klare tidsfrister for rapportering af varslinger og formidling af oplysninger.

(7) For at undgå strukturel gentagelse af varslingsrapporteringer og modstridende foranstaltninger bør andre relevante hurtigvarslingssystemer og informationssystemer, der er oprettet i henhold til andre EU-retlige bestemmelser eller Euratom-traktaten, kunne bruge systemet til at sende varslinger og oplysninger om begivenheder, som udgør eller kan udgøre en alvorlig grænseoverskridende sundhedstrussel. En sådan mulighed bør være underlagt kravet om, at forbindelsen fra andre systemer ikke bringer sikkerheden i systemet for tidlig varsling og reaktion i fare og overholder gældende databeskyttelsesbestemmelser. Desuden bør systemet for tidlig varsling og reaktion være foreneligt med systemet for datafelter, arbejdsgange og adgangsret i eventuelle andre varslingssystemer og informationssystemer, som det er knyttet til. IT-applikationen bag systemet for tidlig varsling og reaktion bør tilpasses for at muliggøre en sådan interoperabilitet mellem forskellige varslings- og informationssystemer.

(8) I henhold til artikel 11, stk. 1, i afgørelse 1082/2013/EU konsulterer medlemsstaterne i tilfælde af en varsling hinanden i Udvalget for Sundhedssikkerhed med henblik på at koordinere en national indsats og risiko- og krisekommunikationen. For at gøre det lettere at koordinere disse tiltag og en effektiv kommunikation er det hensigtsmæssigt at præcisere, efter hvilke procedurer medlemsstaterne koordinerer reaktionerne, samt procedurerne for effektiv kommunikation med offentligheden og/eller sundhedspersoner.

(9) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001.

(10) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001 bør finde anvendelse i forbindelse med systemet for tidlig varsling og reaktion.

(11) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Alvorlige Grænseoverskridende Sundhedstrusler, der er nedsat ved artikel 18 i afgørelse nr. 1082/2013/EU.

(12) Beslutning 2000/57/EF bør derfor ophæves og erstattes —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.02.2017
Anvendelsesdato i EU
06.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet