Hestepassforordningen (2021)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/963 av 10. juni 2021 om fastsettelse av regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 and (EU) 2019/6 med hensyn til identifikasjon av dyr av hestefamilien og etablering av maler for identifikasjonsdokumenter for disse dyrene

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/963 of 10 June 2021 laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 and (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council with regard to the identification and registration of equine animals and establishing model identification documents for those animals

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.6.2021

Foto: Pixabay

Med bakgrunn i det nye regelverket for dyrehelse, dyreavl og veterinærlegemidler, vedtok EU 10. juni 2021 en ny hestepassforordning. Forordningen ble sist revidert i 2015 etter «hestekjøtts­kandalen» der det ble funnet hestekjøtt i produkter merket med storfekjøtt.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2016/429 er der bl.a. fastsat generelle regler om medlemsstaternes forpligtelse til at indføre en ordning for identifikation og registrering af opdrættede landdyr, herunder dyr af hestefamilien. I henhold til nævnte forordning skal medlemsstaterne oprette og vedligeholde en elektronisk database over opdrættede landdyr. Forordningen foreskriver desuden, at der i den elektroniske database skal registreres visse minimumsoplysninger om dyr af hestefamilien, nemlig en unik kode for dyret af hestefamilien samt metoden til identifikation af dyret af hestefamilien og den virksomhed, hvor dyret af hestefamilien sædvanligvis holdes. Der fastsættes også forpligtelser for operatører, der holder dyr af hestefamilien. Disse skal sikre, at de pågældende dyr er individuelt identificeret med den unikke kode, et korrekt udfyldt identifikationsdokument for hele dyrets levetid og et fysisk identifikationsmiddel eller en anden metode, der utvetydigt forbinder dyret af hestefamilien med et korrekt udfyldt identifikationsdokument for hele dyrets levetid.

(2) Der er ved forordning (EU) 2016/1012 fastsat zootekniske og genealogiske regler for handel med avlsdyr og avlsmateriale herfra samt for indførsel heraf til Unionen, herunder regler for udstedelse af zootekniske certifikater, som ledsager de pågældende avlsdyr. Det følger navnlig af forordningen, at visse oplysninger, der kræves i henhold til samme forordning, skal være indeholdt i ét enkelt identifikationsdokument for hele dyrets levetid, hvis der er tale om racerene avlsdyr af hestefamilien.

(3) Ved forordning (EU) 2019/6 er der fastsat regler for markedsføring, fremstilling, import, eksport, levering, distribution, lægemiddelovervågning, kontrol og anvendelse af veterinærlægemidler, og forordningen indeholder bl.a. særlige regler for indgivelse af veterinærlægemidler til dyr bestemt til fødevareproduktion, herunder dyr af hestefamilien. Forordningen indeholder navnlig bestemmelser om pligt til registrering vedrørende dyr af hestefamilien og om de oplysninger, der skal være indeholdt i identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid.

(4) Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035, som blev vedtaget inden for rammerne af forordning (EU) 2016/429, fastlægges en bred definition af registrerede dyr af hestefamilien, ligesom der fastsættes yderligere krav vedrørende identifikation af dyr af hestefamilien samt regler for udstedelse af duplikat- og erstatningsdokumenter. Det fastsættes også, at identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid skal indeholde et valideringsmærke eller, hvis der er tale om registrerede heste, en licens, som dokumenterer dyrets højere sundhedsstatus, hvis der skal kunne drages nytte af de særlige flytningsbetingelser, der er fastsat ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/688.

(5) Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/577 er der fastsat regler vedrørende indholdet og formatet af de oplysninger, der er nødvendige for anvendelsen af artikel 112, stk. 4, og artikel 115, stk. 5, i forordning (EU) 2019/6 og skal være indeholdt i identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid. Det drejer sig grundlæggende om oplysninger om, hvorvidt et givet dyr af hestefamilien er udelukket fra slagtning til konsum eller har modtaget medicinsk behandling med stoffer, der anses for at være af afgørende betydning for behandlingen af dyr af hestefamilien, eller som indebærer ekstra kliniske fordele sammenlignet med andre tilgængelige behandlingsmuligheder for dyr af hestefamilien, og for hvilke tilbageholdstiden for dyr af hestefamilien er 6 måneder.

(6) I henhold til artikel 108, stk. 5, litra c), i forordning (EU) 2016/429 kan medlemsstaterne, når det er hensigtsmæssigt, udpege en anden myndighed eller bemyndige et andet organ eller en fysisk person til at varetage anvendelsen i praksis af ordningen for identifikation og registrering, herunder udstedelse af identifikationsdokumenter. Kapitel III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 indeholder detaljerede regler og betingelser for sådan delegering. I henhold til artikel 8, nr. 1), i Rådets direktiv 90/427/EØF skal organisationer og sammenslutninger, der fører eller opretter stambøger, desuden udstede identifikationsdokumenter for registrerede dyr af hestefamilien. Nævnte direktiv ophæves imidlertid ved forordning (EU) 2016/1012 med virkning fra den 21. april 2021. Det er derfor usikkert, i hvilket omfang medlemsstaterne vil delegere anvendelsen i praksis af ordningen for identifikation af dyr af hestefamilien til raceforeninger, organisationer, der administrerer konkurrence- eller væddeløbsheste, eller andre organer med delegerede opgaver. Af samme grund bør der ved nærværende forordning gives mulighed for delvis eller fuldstændig delegering af disse opgaver til organer med delegerede opgaver, ligesom den rolle, raceforeninger og organisationer, der administrerer konkurrence- eller væddeløbsheste, spiller i processen med identifikation af dyr af hestefamilien, bør præciseres.

(7) Størstedelen af de bemærkninger, der blev fremsat i forbindelse med den offentlige høring om dette dokument, vedrørte raceforeningers udstedelse af identifikationsdokumenter. Flere medlemsstater har fremsat anmodninger i tråd med disse. En særlig udfordring var udstedelsen af zootekniske certifikater for dyr af hestefamilien indført i stambøger oprettet af raceforeninger, der er anerkendt i andre medlemsstater end den medlemsstat, hvor det pågældende dyr er født.

(8) For at sikre, at ordningen for identifikation af dyr af hestefamilien fungerer i praksis, samtidig med at kravene i artikel 110, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2016/429 er opfyldt, bør nærværende forordning give mulighed for udstedelse af identifikationsdokumenter for registrerede dyr af hestefamilien foretaget af raceforeninger samt organisationer og sammenslutninger, der administrerer konkurrence- eller væddeløbsheste, selv hvis de pågældende enheder ikke er organer med delegerede opgaver. I dette tilfælde ville udstedelsen af identifikationsdokumentet være begrænset til udfyldelse af dette med de krævede oplysninger, udskrivelse og indbinding og registrering af de relevante oplysninger i databaser, mens den kompetente myndighed eller organet med delegerede opgaver ville stå for udleveringen af dokumentet til den ansøgende operatør. Eksisterende operationelle systemer til udstedelse og udlevering af identifikationsdokumenter for hele dyrets levetid foretaget af organer med delegerede opgaver i tæt samarbejde med raceforeninger samt organisationer og sammenslutninger, der administrerer konkurrence- eller væddeløbsheste, burde ikke berøres af disse bestemmelser.

(9) Der bør ikke udstedes identifikationsdokumenter for hele dyrets levetid, medmindre de er behørigt udfyldt med de krævede identifikationsoplysninger, som omfatter de oplysninger, der kræves i henhold til EU-retten, og som også bør registreres i den elektroniske database i overensstemmelse med denne forordning.

(10) Den elektroniske database oprettet i henhold til artikel 109, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429, hvori oplysningerne lagres i overensstemmelse med artikel 64 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035, bør være tilgængelig på forskellige sikkerhedsniveauer for henholdsvis operatører, de ansvarlige dyrlæger og kompetente myndigheder eller organer med delegerede opgaver i andre medlemsstater. Desuden bør der tilskyndes til udveksling af elektroniske data medlemsstaterne imellem med det formål at lette sporbarheden for dyr af hestefamilien og kontrollen med fødevarekædens integritet. Det er derfor nødvendigt at fastsætte minimumskrav for en sådan dataudveksling under hensyntagen til kravene i artikel 108, stk. 4, litra d), i forordning (EU) 2016/429 og de relevante standarder som angivet i artikel 37 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715.

(11) Der er et betydeligt antal medlemsstater, der foretrækker et helt simpelt format for identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid, med angivelse af udelukkende de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 65 i delegeret forordning (EU) 2019/2035 og artikel 1 i delegeret forordning (EU) 2021/577, men et sådant simpelt format ville ikke i tilstrækkelig grad sikre, at identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid kunne tjene flere formål og ledsage dyr af hestefamilien til avls- eller sportsformål. Det vil derfor være berettiget at indføre et format for identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid, der gør det muligt at udstede dokumentet i overensstemmelse med de dyresundheds- og folkesundhedsmæssige minimumskrav samt et udvidet format, der også egner sig til avls-, konkurrence og væddeløbsformål.

(12) Nylige undersøgelser i medlemsstaterne har vist, at det at mærke dyr af hestefamilien med injicerbar transponder ikke nødvendigvis i sig selv er tilstrækkeligt til at sikre identifikation af de pågældende dyr af hestefamilien, især ikke i folkesundhedsbeskyttelsesøjemed. En beskrivelse af dyret af hestefamilien bestående af en beskrivelse og et oversigtsdiagram, der viser erhvervede og medfødte fænotypiske karakteristika, såsom hvide mønstre, særlige farver, hvirvler, ar og om nødvendigt kastanjernes form, er derfor et nødvendigt supplerende element af identifikationen med henblik på at forhindre svigagtig slagtning af dyr af hestefamilien, der tidligere har været udelukket fra slagtning til konsum.

(13) For at sikre, at dyr af hestefamilien beskrives korrekt i det identifikationsdokument for hele dyrets levetid, der ledsager dem, bør medlemsstaternes kompetente myndigheder, eller i påkommende tilfælde organer med delegerede opgaver, bestræbe sig på at følge bedste praksis og uddanne det personale, der er ansvarligt for beskrivelsen af dyr af hestefamilien.

(14) Det er også nødvendigt at fastsætte bestemmelser for situationer, hvor det originale identifikationsdokument for hele dyrets levetid, der udstedes i henhold til denne forordning for hele dyret af hestefamiliens levetid, bortkommer, ikke længere er læseligt eller indeholder forkerte oplysninger, som ikke er resultatet af en ulovlig handling. Med henblik på korrekt dokumentation af dyret af hestefamiliens status som udelukket fra slagtning til konsum, bør disse bestemmelser så vidt muligt forhindre ulovlig besiddelse af mere end ét identifikationsdokument for hele dyrets levetid.

(15) I situationer, hvor der foreligger fyldestgørende og verificerbare oplysninger, bør der udstedes et duplikateksemplar af identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid, der er mærket som sådant og helt generelt sikrer, at dyret af hestefamilien er udelukket fra slagtning til konsum. I andre tilfælde bør der udstedes et erstatningsidentifikationsdokument for hele dyrets levetid, der ligeledes er mærket som sådant, og som udelukker dyret af hestefamilien fra slagtning til konsum og fra de særlige betingelser for flytning af registrerede dyr af hestefamilien fastsat i artikel 92, stk. 2, litra b), i delegeret forordning (EU) 2020/688.

(16) I overensstemmelse med artikel 67 i delegeret forordning (EU) 2019/2035 bør disse procedurer også anvendes på dyr af hestefamilien, der frembydes til identifikation efter den fastsatte frist for den første identifikation af dyret af hestefamilien, med henblik på at minimere risikoen for svigagtig erhvervelse af et ekstra identifikationsdokument, som kunne bruges til igen at bringe et dyr af hestefamilien, der tidligere var udelukket fra slagtning til konsum, ind i fødekæden i overensstemmelse med gældende lovgivning.

(17) I henhold til artikel 66, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2019/2035 skal operatører sikre, at dyr af hestefamilien til enhver tid ledsages af deres identifikationsdokument for hele dyrets levetid. Dette krav indebærer, uanset dyrets flytning, overdragelse af identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid fra den tidligere ejer til den nye ejer, når dyret af hestefamilien skifter ejer.

(18) Om end dyr af hestefamilien i henhold til EU-lovgivningen altid skal være ledsaget af deres identifikationsdokument for hele dyrets levetid, bør der med denne forordning åbnes mulighed for at dispensere fra dette krav, hvis det er umuligt eller meget vanskeligt at bevare identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid, indtil dyret ikke længere er i live, eller hvis et sådant dokument ikke er udstedt, fordi dyret af hestefamilien slagtes, inden det når den maksimumsalder, hvor der først kræves identifikation.

(19) I forbindelse med daglige flytninger på medlemsstaternes nationale områder synes plastkort eller smartkort samt smartphone- eller tabletapplikationer, som viser de væsentligste af de oplysninger, der er indeholdt i identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid, at være et nyttigt supplement til identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid, og der bør ved denne forordning fastsættes visse regler for anvendelse af dem.

(20) Desuden har kravet om, at identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid skal ledsage slagtekroppen af dyret af hestefamilien til virksomheden eller anlægget, der er godkendt i henhold til artikel 24, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009, vist sig at være upraktisk i visse situationer, og det bør derfor begrænses til de situationer, der er beskrevet i kapitel III, litra a), nr. iii), i bilag III til Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011, eller være omfattet af national lovgivning.

(21) Dyr af hestefamilien kan på et tidspunkt i deres liv blive dyr af hestefamilien bestemt til slagtning. Dyr af hestefamilien er omfattet af definitionen af »tamhovdyr« i henhold til punkt 1.2 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, hvorved der er fastsat særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer.

(22) For at forhindre, at transpondere kommer til at indgå i fødevarekæden, bør den del af kødet fra dyr af hestefamilien, fra hvilken det ikke har været muligt at fjerne transponderen på slagtetidspunktet, erklæres uegnet til konsum i overensstemmelse med artikel 45, litra m), i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/627. Med henblik på at gøre det lettere at lokalisere de implanterede transpondere bør det standardiseres, hvor transponderen skal implanteres, ligesom implantationsstedet bør registreres i identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid.

(23) Universal Equine Life Number (UELN)-systemet er godkendt på verdensplan af de største hesteavls-, -konkurrence- og -væddeløbsorganisationer. Systemet er udviklet på initiativ af World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH), International Stud-Book Committee (ISBC), World Arabian Horse Organization (WAHO), European Conference of Arabian Horse Organisations (ECAHO), International Anglo-Arabian Confederation (CIAA), Det Internationale Rideforbund (FEI) og European Trotting Union (UET). Oplysninger om dette system findes på UELN's websted, som hostes af det franske heste- og rideinstitut Institut français du cheval et de l'équitation.

(24) UELN-systemet er et egnet system for tildeling af en unik kode til et dyr af hestefamilien i forbindelse med dets første identifikation, jf. artikel 109, stk. 1, litra d), nr. i), i forordning (EU) 2016/429. Ved tildelingen af koder til de elektroniske databaser eller til databaser oprettet af organer med delegerede opgaver eller raceforeninger under medlemsstaternes elektroniske database bør de pågældende databasers koder og formatet for den registrerede unikke kode for de enkelte dyr af hestefamilien ikke kunne give anledning til forveksling med det etablerede UELN-system. Listen over tildelte UELN-koder bør derfor konsulteres, inden en database til registrering af oplysninger til identifikation af dyr af hestefamilien tildeles en ny kode.

(25) Registrering af en unik UELN-kompatibel kode og anvendelse af den til at identificere de kompetente myndigheder eller organet med delegerede opgaver, som har fået til opgave at udstede identifikationsdokumenter for hele dyrets levetid for dyr af hestefamilien, bør også lette returneringen af dokumentet til den udstedende kompetente myndighed, når et dyr af hestefamilien er blevet slagtet eller er død. Medlemsstaterne bør i videst mulig udstrækning gøre brug af de forbindelsesorganer, de har udpeget i henhold til artikel 103 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 til at fremme udvekslingen af meddelelser mellem de kompetente myndigheder, med henblik på gensidig bistand.

(26) Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) har i samarbejde med International Horse Sports Confederation (IHSC) udarbejdet anbefalinger vedrørende sikker international flytning af konkurrenceheste samt begrebet heste med særlig høj sundhedstilstand og præstation (HHP-heste). OIE's sundhedskodeks for terrestriske dyr indeholder i kapitel 4.17 anbefalingerne vedrørende etablering af en delpopulation af heste med særlig høj sundhedstilstand, og kapitel 5.12 omhandler standardpasset til brug ved international flytning af konkurrenceheste.

(27) Dertil kommer, at internationale private aftaler regulerer, hvornår racerene avlsdyr af hestefamilien kan konkurrere på internationalt plan. I betragtning af hestesektorens internationale dimension bør Kommissionen tage hensyn til disse aftaler for at sikre, at disse racerene avlsdyr fortsat kan konkurrere på internationalt plan og fortsat har adgang til konkurrencer, der afholdes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, første led, litra a), i Rådets direktiv 90/428/EØF.

(28) Uanset artikel 91, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2020/688 kan gyldigheden af det dyresundhedscertifikat, der kræves ved flytning til en anden medlemsstat, forlænges fra 10 til 30 dage på de betingelser, der er fastsat i samme forordnings artikel 92, forudsat at der træffes visse supplerende sundhedsforanstaltninger, herunder foranstaltninger til forebyggelse af sygdomme, der angriber dyr af hestefamilien, bortset fra de sygdomme, der er listeopført for de pågældende arter i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 .

(29) Afsnit II, punkt 1 og 2, i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004 foreskriver, at ledere af fødevarevirksomheder, der driver slagterier, bl.a. skal sørge for, at de procedurer, de har indført, sikrer, at hvert dyr eller, hvor det er relevant, hvert parti dyr, der ankommer til slagteriet, er korrekt identificeret.

(30) I henhold til afsnit III, punkt 1-3, i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004 skal operatøren (lederen) af slagteriet modtage, kontrollere og skride ind på grundlag af oplysninger om fødevarekæden omfattende nærmere oplysninger om oprindelse, livsforløb og håndtering af dyr bestemt til fødevareproduktion. Det følger af afsnit III, punkt 7, i bilag II til nævnte forordning, at den kompetente myndighed kan tillade, at visse oplysninger om fødevarekæden for dyr af hestefamilien sendes til slagteriet samtidig med dyrene frem for i forvejen. Det identifikationsdokument, der ledsager dyr af hestefamilien til slagtning, bør derfor supplere disse oplysninger om fødevarekæden. I henhold til punkt 8 i samme afsnit III skal ledere af fødevarevirksomheder kontrollere de pas, der ledsager dyr af hestefamilien, for at sikre, at dyret ikke er udelukket fra slagtning til konsum. Hvis fødevarevirksomhedslederen modtager dyret til slagtning, skal vedkommende overdrage passet til embedsdyrlægen.

(31) I forordning (EU) 2019/6 defineres dyr bestemt til fødevareproduktion med en henvisning til definitionen i artikel 2, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009. Visse bestemmelser i forordning (EU) 2019/6, herunder bestemmelserne i artikel 112 og 115, finder anvendelse på dyrearter, der betragtes som værende bestemt til fødevareproduktion, og som således omfatter individuelle dyr, der ikke er bestemt til konsum, men som tilhører en art, der lovligt anvendes til konsum i Unionen.

(32) I lyset af den særlige situation for dyr af hestefamilien, der fødes som dyr af arter bestemt til fødevareproduktion, men ikke i alle tilfælde først og fremmest opdrættes til dette formål og i de fleste tilfælde ikke i hele deres levetid holdes af ledere af fødevarevirksomheder som defineret i artikel 3, nr. 3), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002, er det nødvendigt at indføre en procedure, der sikrer en problemfri forbindelse fra kontrollen af identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid til folkesundhedsformål til forvaltningen af det pågældende identifikationsdokument for hele dyrets levetid i overensstemmelse med nærværende forordning.

(33) Den elektroniske database, der skal oprettes af medlemsstaterne, er derfor også et vigtigt redskab til at kontrollere visse oplysninger i identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid, inden der træffes beslutning om at modtage det pågældende dyr af hestefamilien til slagtning til konsum. I tilfælde, hvor oplysningerne vedrørende udelukkelse fra slagtning til konsum i det relevante afsnit af identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid ikke stemmer overens med de oplysninger, der er registreret i den elektroniske database, bør det være de oplysninger i enten nævnte dokument eller nævnte database, der fører til udelukkelse af et dyr af hestefamilien fra slagtning til konsum, der har forrang.

(34) Hvis identiteten af et dyr af hestefamilien ikke kan fastslås med sikkerhed, vil det kunne være nødvendigt at udelukke dyret fra slagtning til konsum. Det er derfor nødvendigt at fastsætte regler, der gør det muligt at dokumentere, at et dyr af hestefamilien er udelukket fra slagtning til konsum, uafhængigt af om der er indgivet et lægemiddel, der anvendes i overensstemmelse med artikel 112, stk. 4, i forordning (EU) 2019/6.

(35) Da indgivelse af et lægemiddel som omhandlet i artikel 112, stk. 4, i forordning (EU) 2019/6 fortsat er den eneste grund til at udelukke et dyr af hestefamilien fra slagtning til konsum, når undtages pålæg om sådan udelukkelse fra den kompetente myndighed af administrative årsager, bør det ikke længere være nødvendigt, at dyrets operatør kontrasignerer, når et dyr af hestefamilien udelukkes fra slagtning til konsum i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

(36) Samtidig bør indgivelse til et dyr af hestefamilien af veterinærlægemidler, der er godkendt i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning (EU) 2019/6, først være tilladt, efter at dyret er blevet udelukket fra slagtning til konsum efter indgivelse af et lægemiddel i overensstemmelse med samme forordnings artikel 112, stk. 4.

(37) Det er desuden, jf. artikel 109, stk. 2, i forordning (EU) 2019/6, nødvendigt at udarbejde en model til de oplysninger, der kræves, for at der kan indgives lægemidler, som er opført på den liste over stoffer, der er fastlagt i henhold til nævnte forordnings artikel 115, stk. 5. På nuværende tidspunkt er listen over stoffer, der er uundværlige til behandling af dyr af hestefamilien, eller som indebærer ekstra kliniske fordele sammenlignet med andre disponible behandlingsmuligheder for dyr af hestefamilien, og for hvilke tilbageholdelsestiden for dyr af hestefamilien er seks måneder, indeholdt i Kommissionens forordning (EF) nr. 1950/2006.

(38) Formatet af de oplysninger, der er nødvendige for anvendelsen af artikel 115, stk. 5, i forordning (EU) 2019/6, og som skal være indeholdt i identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid, er også egnet til registrering af en administrativ suspension i mindst seks måneder af slagtningen til konsum af et dyr af hestefamilien bestemt til fødevareproduktion i de tilfælde, hvor der under strenge betingelser udstedes et duplikateksemplar af identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid, uden at dyret udelukkes fra slagtning til konsum.

(39) Rådets direktiv 96/22/EF finder anvendelse på husdyr, herunder dyr af hestefamilien, samt på vildtlevende dyr af disse arter, såfremt de er opdrættet på en bedrift. Nævnte direktivs artikel 7 åbner mulighed for handel med registrerede dyr af hestefamilien, der har fået indgivet veterinærlægemidler, der indeholder trenbolonallyl eller beta-agonister, med zootekniske behandlingsformål, som nærmere angivet i direktivets artikel 4, inden udløbet af tilbageholdelsestiden, såfremt betingelserne for indgivelse af de pågældende produkter er opfyldt, og arten af og datoen for behandlingen er angivet i det certifikat eller pas, der ledsager de pågældende dyr.

(40) Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 er der bl.a. fastsat betingelser for indførsel til Unionen af dyr af hestefamilien fra tredjelande og for håndtering af disse dyr efter deres indførsel. Der bør ved nærværende forordning fastsættes en 30-dagesregel for identifikation af dyr af hestefamilien, der indføres til Unionen. Eftersom det er et betydeligt antal heste, der ankommer til Unionen på midlertidig basis, bør 30-dagesperioden begynde efter afslutningen af den toldprocedure, der kræves for overgang til fri omsætning, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013.

(41) Registrerede konkurrence- og væddeløbsheste er omfattet af artikel 136, stk. 1, litra b), artikel 139, stk. 1, og artikel 141, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår proceduren for midlertidig indførsel. Disse bestemmelser giver bl.a. mulighed for at angive varerne ved »enhver anden handling«, herunder den blotte handling, at varer krydser grænsen til Unionens toldområde, jf. nævnte forordnings artikel 141, stk. 1, litra d).

(42) Racerene avlsdyr af hestefamilien, der indføres til Unionen med henblik på avl, kan henføres under proceduren for aktiv forædling, jf. artikel 256 i forordning (EU) nr. 952/2013, i henhold til hvilken ikke-EU-varer kan anvendes i Unionens toldområde i en eller flere forædlingsprocesser, uden at de pågældende varer gøres til genstand for importafgifter, andre afgifter eller handelspolitiske foranstaltninger, såfremt de ikke indebærer et forbud mod indførsel (indpassage) eller udførsel (udpassage) af varer til eller fra Unionens toldområde. Proceduren for aktiv forædling giver mulighed for, at avlsheste og afkom heraf kan overgå til fri omsætning eller reeksporteres ved afslutningen af forædlingsprocesserne, sammen med andre, alternative måder at afslutte denne procedure på.

(43) Når et identifikationsdokument for hele dyrets levetid udstedes for et dyr af hestefamilien, der er indført til Unionen fra et tredjeland og er overgået til fri omsætning, bør den kompetente myndighed efter indførsel til Unionen udelukke det pågældende dyr af hestefamilien fra at have status som et dyr, der må slagtes til konsum, hvis oprindelsestredjelandet ikke er opført i Kommissionens afgørelse 2011/163/EU, eller hvis der er andre grunde til ikke at attestere folkesundhedserklæringen i punkt II.1.6 i det officielle certifikat, der ledsager dyret af hestefamilien til grænsen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/403.

(44) Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1940 er det fastsat, at indholdet og formatet af de zootekniske certifikater, der udstedes for racerene avlsdyr af hestefamilien, skal være indeholdt i identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid. Af samme grund bør der ved nærværende forordning fastsættes regler for indsættelse af oplysninger om racerene avlsdyr af hestefamilien i det zootekniske certifikat, der er indeholdt i identifikationsdokumentet for hele dyrets levetid.

(45) I Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 defineres »registrerede dyr af hestefamilien« med en henvisning til Rådets direktiv 90/426/EØF, hvori det anvendte begreb er »registrerede enhovede dyr«. Eftersom dette begreb ikke anvendes i forordning (EU) 2016/429, bør det præciseres, at begrebet er synonymt med »registrerede dyr af hestefamilien« som defineret i nærværende forordning.

(46) Med henblik på en ensartet anvendelse af EU-lovgivningen om identifikation af dyr af hestefamilien i medlemsstaterne og for at sikre, at lovgivningen er klar og gennemskuelig, bør de i artikel 86 i delegeret forordning (EU) 2019/2035 omhandlede datoer fastsættes ved nærværende forordning. Da delegeret forordning (EU) 2019/2035 anvendes fra den 21. april 2021, bør nærværende forordning også anvendes fra denne dato. Eftersom delegeret forordning (EU) 2021/577 først finder anvendelse fra den 28. januar 2022, bør bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 dog fortsat finde anvendelse indtil den 27. januar 2022.

(47) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler og Den Stående Zootekniske Komité —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
04.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.06.2021
Anvendelsesdato i EU
07.07.2021
Rettsakten erstatter

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet