Hindring og reduksjon av fusarium-toksiner i korn og kornprodukter

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2006/583/EF av 17. august 2006 om å hindre og redusere innhold av fusarium-toksiner i korn og kornprodukter

Commission Recommendation 2006/583/EC of 17 August 2006 on the prevention and reduction of Fusarium toxins in cereals and cereal products

Siste nytt

Norsk oversettelse publisert i EØS-tillegget 23.6.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.1.2008)

Sammendrag av innhold
Norge laget for noen år siden et dokument for Codex Alimentarius som omhandlet hvordan kornet kunne dyrkes og lagres for å hindre/redusere innhold av fusariumtoksinet zearalenon. Deretter deltok Norge sammen med USA og Sverige ved utarbeidelsen av et dokument for Codex som omhandlet hvordan kornet kunne dyrkes og lagres for å hindre/redusere innhold av alle aktuelle mykotoksiner. Dette arbeidet ble senere videreført i en EU-ekspertgruppe under Kommisjonen hvor Norge også deltok. Den foreliggende anbefaling fra EU er et resultat av en samlet vurdering av hvilke prosedyrer som er mest egnet for å redusere muggsoppvekst på korn dyrket i EØS-land. Sammenlignet med det opprinnelige Codex dokumentet så har en her fokusert på fusariumtoksiner i korn, mens andre toksiner som ochratoksin A og aflatoksiner er utelatt. Dette fordi okratoksin A først og fremst dannes i korn under lagring, mens fusariumtoksiner dannes i korn på åkeren. Aflatoksiner ble utelatt fordi det hovedsakelig dannes i mais og at betingelsene for vekst er annerledes enn for fusariumtoksinene. Forøvrig kan nevnes at klimatiske forhold i Norge ikke er optimale for dannelse av aflatoksiner.

Rettsakten 2006/583/EF er en anbefaling for dyrking og lagring av korn og kornvarer for å hindre/redusere innhold av fusariummuggsopp som kan produsere fusariumtoksiner i kornet. Innsamling av analysedata ledet av EU med deltakelse av Norge over innhold av fusariumtoksiner i korn over flere år viser at innhold av fusariumtoksiner er vidt distribuert. Spesielt for deoksynivalenol (DON) er diettinntaket for barn og ungdom nær tolerabelt daglig inntak (TDI). Zearalenon kan også være tilstede i kontaminerte varer, men inntaket er som oftest betydelig under TDI verdier for småbarn som er mest utsatt. Fumonisiner kan i enkelte sommere med mye regn være tilstede i mais i betydelige mengder.

Både Codex og EU har derfor sett det som viktig at det utarbeides anbefalinger som kan redusere innhold av fusariumtoksiner i korn og kornvarer og også at disse anbefalingene gjennomføres i størst mulig grad.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring

Sakkyndige instansers merknader
Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering
Ut fra at innhold av Fusarium toksiner også kan være høyt i korn dyrket i Norge så mener Mattilsynet at det er viktig at slike anbefalinger med eventuelle tilpasninger til norske forhold også blir tatt i bruk her i landet.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28.09.2007.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.08.2006
Anvendelsesdato i EU
18.09.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2011, p. 216-221
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.09.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.09.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006H0583
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro