Hygienebestemmelser for animalske næringsmidler: endringer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 558/2010 av 24. juni 2010 som endrer vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse

Commission Regulation (EU) No 558/2010 of 24 June 2010 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific hygiene rules for food of animal origin

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjør følgende endringer i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004:

1. Presisering av temperaturkrav til kjøtt fra fjørfe og haredyr under lagring og transport. Kjøtt som skal transporteres, skal ha en temperatur under 4 grader C før transport. Temperaturen i kjøttet skal ikke overstige 4 grader C under transporten. Unntatt fra dette kravet er ”foie gras” som kan transporteres ved høyere temperaturer på visse vilkår dersom tilsynsmyndigheten tillater det. Videre presiseres det at kjøtt fra fjørfe og haredyr som er ment for frysing, skal fryses straks.
2. Sjøsnegler (marine gastropoder) kan høstes fra ikke klassifiserte områder. Sjøsnegler er generelt ikke næringsfiltrerende. Kriteriene for klassifisering av produksjonsområder gjelder dermed ikke for sjøsnegler.
3. Presisering av at alle forpakninger av levende skjell skal være lukket fram til direkte salg til forbruker, også andre pakninger enn forbrukerpakninger.
4. Dokumentasjonskrav og identifikasjonsmerking som gjelder for kamskjell høstet utenfor klassifiserte produksjonsområder skal også gjelde for sjøsnegler.
5. Kravene i avsnitt VIII til fersk fisk gjelder også for tint fisk og for fersk fisk tilsatt tilsetningsstoff som er i henhold til EUs krav for slike. Dette er en presisering ettersom disse ikke er inkludert i definisjonen av ferske fiskerivarer.
6. Presisering av at hel fisk som er frosset i saltlake og som skal brukes til hermetikk, kan lagres ved høyere temperatur enn minus 18 grader C (opptil -9 grader C.)
7. Presisering av at spesifisert risikomateriale (SRM) ikke kan brukes til produksjon av gelatin. Råstoff av bein annet enn SRM som angitt i forordning (EF) nr. 999/2001, kan brukes til produksjon av gelatin.
8. Justering av krav til basisk etterbehandling av beinmateriale ved fremstilling av gelatin.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften). Rettsakten medfører ikke vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for bransjen eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.06.2010
Anvendelsesdato i EU
15.07.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 477-480
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0558
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro