Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for oppdrettet vilt

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 151/2011 av 18. februar 2011 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 med hensyn til oppdrettsvilt

Commission Regulation (EU) No 151/2011 of 18 February 2011 amending Annex I to Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council as regards farmed game

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.04.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.5.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endring av forordning (EF) nr. 854/2004, vedlegg I avsnitt IV kapitel VII punkt 4, tillegg av nytt punkt 5, og nytt helsesertifikat C i kapittel X.

Dokumentet må ses i sammenheng med kommisjonsforordning (EU) nr. 150/2011 som blant annet fastsetter at kompetent myndighet i det enkelte tilfellet kan tillate at oppdretter eller driftsansvarlig for næringsmiddelforetak som holder oppdrettsvilt, på vegne av veterinærtjenesten, attesterer avliving og avblødning.

Nytt punkt 4 fastsetter at sertifikatet i (EF) nr. 854/2004 vedlegg I Kapittel X del A skal følge levende dyr som er inspisert ante mortem ved driftsenheten. Videre fastsetter punkt 4 at sertifikatet i (EF) nr. 854/2004 vedlegg I Kapittel X del B skal følge skrotten til de dyr som er inspisert og slaktet ved driftsenheten. Atter videre fastsetter punkt 4 at nytt sertifikat i (EF) nr. 854/2004 vedlegg I Kapittel X del C skal følge skrotten til de dyr som er inspisert og slaktet ved driftsenheten i henhold til forordning (EU) nr. 853/2004 vedlegg III avsnitt III punkt 3a.

For tilfeller hvor kompetent myndighet tillater oppdretter eller driftsansvarlig ved næringsmiddelforetak å attestere avliving og avblødning, oppstiller endringen en tilføyelse i punkt 5 om at tilsynsveterinær eller annen offentlig godkjent veterinær skal foreta rutinemessig kontroll av at avliving og avblødning gjennomføres på en akseptabel måte.

Det er for øvrig ikke behov for at det nye sertifikatet i (EF) nr. 854/2004 vedlegg I Kapittel X del C blir undertegnet av offentlig eller annen godkjent veterinær, ettersom dette ikke er påkrevd, jfr. forordning (EF) nr. 853/2004 og endringen av denne i kommisjonsforordning (EU) nr. 150/2011.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1622 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (animaliekontrollforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Endringen antas å ha positive konsekvenser for næringen. Næringsmiddelforetaket slipper å avtale tid med veterinær før avliving skal finne sted, hvilket antas å være tidsbesparende og ressurseffektiviserende for næringsmiddelforetak og kontrollmyndighet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Underveis i arbeidet med rettsakten, har det vært foreslått fra kommisjonen å begrense omsetningen av oppdrettsvilt hvor tilsynsveterinæren ikke har vært tilstede under avliving og avblødning. Forslaget gikk ut på å begrense til nasjonal omsetning. Flere medlemsstater og Norge uttrykte umiddelbar skepsis mot forslaget om begrensning til nasjonal omsetning ettersom det ikke er i samsvar med prinsippet om fri omsetning av trygg mat i Fellesskapet. Forslaget er nå tatt ut av rettsakten. Norge har uttrykt støtte for rettsakten slik den nå foreligger.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Saken har vært til diskusjon i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon biologisk trygghet, 16. mars 2010.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.02.2011
Anvendelsesdato i EU
07.03.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 108-111
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0151
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro