Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for vilt og viltkjøtt

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 150/2011 av 18. februar 2011 som endrer vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 når det gjelder oppdrettet og viltlevende vilt og kjøtt av oppdrettet og viltlevende vilt

Commission Regulation (EU) No 150/2011 of 18 February 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards farmed and wild game and farmed and wild game meat

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.5.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endring av forordning (EF) nr. 853/2004, vedlegg III avsnitt III ved et nytt punkt 3a, og avsnitt IV kapitel II ved et nytt punkt 4 litra (a).

Punkt 3a – Vedr. oppdrettsvilt

Punktet innebærer at kompetent myndighet kan fravike regler om attest utgitt av tilsynsveterinær eller annen godkjent veterinær vedrørende korrekt avlivning og avblødning av oppdrettsvilt. Det åpnes for at oppdretter eller driftsansvarlig ved næringsmiddelforetak som holder oppdrettsvilt, kan tillates å attestere i en punkt 3(i)-erklæring. Visse vilkår forutsettes imidlertid oppfylt, herunder adekvat kompetansenivå hos driftsansvarlig/utøvende personell slik at dyret ikke påføres unødig lidelse. Til orientering skal tilsynsveterinær eller annen godkjent veterinær fortsatt foreta ante mortem(AM)-undersøkelse og attestere dette, jfr. vedlegg II avsnitt III punkt 3 (j). Endringsforslaget innebærer at veterinær ikke personlig trenger å overvære avliving og avblødning. Formålet antas bl.a å være en mer praktisk attesteringsløsning i tilfeller hvor oppdretter eller personell ved næringsmiddelforetak innehar godkjent kompetanse for å avlive dyr. Videre antas det at endringen medfører mer effektiv bruk av tid og ressurser for både næring og kontrollmyndighet. Lovteknisk innebærer endringsforslaget at overgangsbestemmelsen i artikkel 9 og artikkel 16 i forordning (EF) nr. 2076/2005 om oppdrettsvilt av hov- og klovdyr som utgikk 31. desember 2009, gjøres permanent.

Punkt 4 (a) – Vedr. viltlevende vilt

I rettsakten foreslås det at attesten som skal følge avlivet vilt ikke trenger å være festet til selve dyreskrotten. Videre kan en samleattest dekke flere dyr, forutsatt at hvert dyr lett kan identifiseres. Dersom flere dyr dekkes av samme attest, må alle skrottene behandles av samme mottaker. Videre fremgår det av rettsakten at ved felling av viltlevende vilt, trenger ikke hode til jakttrofé å følge med indre organer og resten av skrotten med mindre det er mistanke om trikiner. I så tilfelle skal hode og diafragma(mellomgulvet) følge resten av skrotten. Dersom skrotten testes positivt for trikiner, fremgår det at kompetent myndighet likevel kan tillate at hodet kan anvendes til jakttrofé. Dette må gjennomføres ved et godkjent anlegg ihht. forordning (EF) nr. 1774/2002 art. 18. Kompetent myndighet skal ved kontroll påse at utstoppingen skjer på riktig måte. Dette fordi adekvat behandling ved godkjent anlegg skal medføre at eventuelle trikiner dør. Videre pålegger rettsakten jegere å overholde eventuelle tilleggsbestemmelser fastsatt i landet jakt utføres, særlig med tanke på overvåkning av fremmedstoffer i henhold til direktiv 96/23/EC om overvåkning av fremmedstoffer i levende dyr og produkter av animalsk opprinnelse.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).Kompetansekriteriene for at driftsansvarlig/utøvende personell skal kunne gjennomføre avlivning og attestering fremgår av avlivingsforordningen (forordning (EF) nr. 1099/2009).

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Forslaget antas å ha positive konsekvenser for næringen. Forslaget synes å medføre tidsbesparelse og ressurseffektiviserende virkninger for næring og kontrollmyndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Underveis i arbeidet med rettsakten, har det vært foreslått fra kommisjonen å begrense omsetningen av kjøtt fra oppdrettsvilt hvor tilsynsveterinæren ikke har vært tilstede under avliving og avblødning. Forslaget gikk ut på å begrense til nasjonal omsetning. Flere medlemsstater og Norge uttrykte umiddelbar skepsis mot forslaget om begrensning til nasjonal omsetning ettersom det ikke er i samsvar med prinsippet om fri omsetning av trygg mat i Fellesskapet. Forslaget er nå tatt ut av rettsakten. Norge har skriftlig uttrykt støtte til rettsakten slik det nå foreligger.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Saken har vært til diskusjon i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon biologisk trygghet, 16. mars 2010 og det har vært videre diskusjoner i arbeidsgruppen for hygiene på møtene i april, mai og juni 2010.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.02.2011
Anvendelsesdato i EU
07.03.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 105-107
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.05.2012
Anvendes fra i Norge
02.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0150
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro