Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om pigghuder

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1978 av 31. oktober 2017 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse, når det gjelder pigghuder som er høstet utenfor klassifiserte produksjonsområder

Commission Regulation (EU) 2017/1978 of 31 October 2017 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific hygiene rules for food of animal origin as regard echinoderms harvested outside classified production areas

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.4.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.5.2018)

Sammendrag av innhold
Endringsrettsakten gjelder unntak for ikke-filtrerende pigghuder fra klassifisering av produksjonsområder.

Rettsakten må ses i sammenheng med en annen endringsrettsakt som angår vedlegg II i "europarlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse" - se eget EØS-notat på denne.

Rettsakten endrer fortalen og kapittel IX i avsnitt VII i vedlegg III i "europarlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse". Avsnitt VII omfatter levende muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler. Mange av disse dyrene er næringsfiltrerende og de kan derfor akkumulere mikroorganismer som kan gi risiko for folkehelsen. Dagens regelverk har derfor bestemmelser der det stilles krav til at produksjonsområdene skal klassifiseres på bakgrunn av analyser av Escherichia coli (E. coli) som skal tas for å måle fekal forurensning.

Pigghuder er generelt ikke næringsfiltrerende dyr, og risikoen for at slike pigghuder skal akkumulere mikroorganismer knyttet til fekal forurensing er derfor lite sannsynlig. Regelverket blir derfor endret slik at ikke-filtrerende pigghuder unntas fra kravene til klassifisering av produksjonsområder. Rettsakten medfører også at ikke-filtrerende pigghuder omfattes av bestemmelsen om at offentlig kontroll, når høsting skjer utenfor klassifiserte områder, skal utføres på fiskeauksjoner, ekspedisjonssentraler og produksjonsanlegg.

Regelverket for ikke-filtrerende pigghuder blir på disse endringspunktene identiske med gjeldende regler for kamskjell og sjøsnegler.

Ikrafttredelse er satt til den tredje dagen etter publisering (dvs 3. november 2017) og rettsakten skal gjelde i EU fra 1. januar 2019.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil medføre endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil innebære en bedre tilrettelegging for produksjon og høsting av pigghuder. Ressursbruken for næringsaktører og tilsynsmyndigheter vil derved muligens bli lavere, siden kravet om klassifisering av produksjonsområder bortfaller.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Regelverket er fortrinnsvis utviklet i EU-kommisjonens arbeidsgruppe for levende toskallete bløtdyr, levende pigghuder, levende kappedyr og levende sjøsnegler ("Working group bivalve molluscs"). Prosessen har tatt ca to år fra forslaget ble fremmet til rettsakten ble vedtatt. Norge har sammen med det forslagsstillende EU-landet deltatt aktivt for å få tilslutning til denne endringen. Rettsakten er sluttbehandlet i EUs faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr ("SCPAFF") - seksjon biologisk trygghet og ble der enstemmig vedtatt 4 juli 2017.

Mattilsynet har innhentet råd fra relevante forvaltningsstøtteinstitusjoner gjennom regelverksutviklingen i EU.

Det er viktig å tilrettelegge for høsting av «nye marine arter» til bruk i mat, fôr, med mere. Se også regjeringens målsetning om at Norge skal være i førersetet i utviklingen med å utnytte havressursene. En tilrettelegging for høsting av pigghuder er en del av dette. Pigghuder er en lite utnyttet ressurs i Norge og EU. Forutsetningen er at høstingen ikke går på bekostning av mattryggheten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel og anser at endringen ikke vil svekke mattryggheten og ikke vil innebære merkostnader for næringen eller for Mattilsynet. Rettsakten vil tre i kraft senere i Norge enn i EU, fordi den først må innlemmes i EØS-avtalen.

Mattilsynet har hatt rettsakten på høring fra 20 februar til10 april 2018. To høringsinstanser har kommet med høringsuttalelser. Veterinærinstituttet anser det som positivt at reglene for pigghuder blir tilsvarende de som gjelder for kamskjell og sjøsnegler. Havforskningsinstituttet uttaler at de har vært involvert i diskusjoner om dette temaet og er enig i Mattilsynets vurdering av saken.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.07.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
31.10.2017
Anvendelsesdato i EU
01.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.04.2018
Anvendes fra i Norge
17.04.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1978
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro