Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om stempelmerke for visse britiske produkter med hensyn til Nord-Irland

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2192 av 7. desember 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til stempelmerket som skal brukes på visse animalske produkter i Storbritannia med hensyn til Nord-Irland

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2192 of 7 December 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the identification mark to be used for certain products of animal origin in the United Kingdom in respect of Northern Ireland

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 9.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.7.2021)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2020/2192 er en del av de rettsakter som endrer EU/EØS-regelverket i forbindelse med Brexit, der Storbritannia (UK) forlater EU og blir definert som et tredjeland. UK forlot EU den 31. januar 2020 og samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden har UK blitt behandlet som om landet fortsatt var en del av EU og EØS. Denne overgangsperioden tok slutt 31. desember 2020 og EU/EØS-regelverket må derfor endres fra 1. januar 2021 for å ta høyde for UKs nye status som et tredjeland.

Rettsakten endrer vedlegg II i forordning (EF) nr. 853/2004 som beskriver hvordan forkortelsen til de ulike medlemslandene skal skrives i det identifikasjonsmerke som blir brukt på visse produkter av animalsk opprinnelse. Blokkbokstavene for Storbritannia (UK) oppdateres til Storbritania med hensyn til Nord-Irland (UK(NI). Bokstavene oppdateres fordi UK, med unntak av Nord-Irland, fra 1. januar 2021 har status som et tredjeland.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsaken endrer forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Når Storbritannia trer ut av det indre marked, har vi ikke lenge med dem felles spilleregler, dynamisk utvikling av felles regelverk og den forutsigbarheten og rettssikkerheten som ligger i det institusjonelle rammeverket i EØS. Norge og Storbritannia forhandler nå om en frihandelsavtale som skal ivareta vår handel med varer og tjenester også etter 1. januar 2021. I påvente av frihandelsavtalen er Island, Norge og Storbritannia enige om en midlertidig vareavtale. Den midlertidige vareavtalen gjelder fra 1. januar 2021 frem til den erstattes av frihandelsavtalen mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia.

Den midlertidige vareavtalen innebærer at norsk næringsliv er sikret videreføring av dagens tollpreferanser, inkludert nulltoll for industrivarer inn til Storbritannia. For tollfrie kvoter for handel med sjømat og landbruksprodukter videreføres relevante kvoter med utgangspunkt i faktisk handel mellom Storbritannia og Norge gjennom de tilsvarende EU-kvotene. I tillegg videreføres dagens opprinnelsesregler.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringen har ingen store konsekvenser for norsk næringsliv fordi den midlertidige vareavtalen viderefører dagens tollpreferanser, inkludert nulltoll for industrivarer inn til Storbritannia. Det samme gjelder for tollfrie kvoter for handel med sjømat og landbruksprodukter, der relevante kvoter videreføres med utgangspunkt i faktisk handel mellom Storbritannia og Norge gjennom de tilsvarende EU-kvotene. I tillegg videreføres dagens opprinnelsesregler.

Rettsakten anses derfor som akseptabel og EØS-relevant.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og trer i kraft 1. januar 2021.

Rettsakten er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.12.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet