Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om temperaturforhold ved transport av kjøtt

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1981 av 31. oktober 2017 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 når det gjelder temperaturkrav under transport av kjøtt

Commission Regulation (EU) 2017/1981 of 31 October 2017 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards temperature conditions during transport of meat

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.3.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.4.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer krav til temperatur i skrotter/delar av skrotter fra hov og klovdyr, før og under transport.

Forordning (EF) nr. 853/2004 gir i dag spesifikke krav til kjernetemperatur i skrotter/deler av skrotter før og under transport for hov og klovdyr. Dagens regler tillater ikke transport av skrotter før kjernetemperaturen er maks 7 grader, med unntak for å muliggjøre produksjon av bestemte produkter. Kommisjonen ønsker å øke fleksibiliteten på dette området, og har derfor bedt EFSA (European Food Safety Authority) om to risikovurderinger.

Den første del av risikovurderingen (Part 1) omhandler kjøling av kjøtt fra tamme hov- og klovdyr. Den konkluderer med at mesteparten av den bakteriell forurensning er på overflaten, hvilket tilsier at det er overflatetemperatur og ikke kjernetemperatur av slaktet som er avgjørende for bakterieveksten. Andre del av risikovurderingen (Part 2) omhandler kjøling av kjøtt som skal brukes til å lage kvernet kjøtt. Dette kjøttet kan komme fra alle dyrearter.

I risikovurderingene konkluderer EFSA med at kjøtt kan bli transportert ved høyere temperaturer enn gjeldende maksimumkrav på 7 °C uten at dette forårsaker bakterievekst, forutsatt at spesifikk maksimum transporttid er gitt og at bakterieveksten blir kontrollert med effektiv kjøling. Kommisjonen har derfor laget utkast til rettsakt som åpner for å gi unntak fra hovedregelen om at skrotter ikke kan transporteres før kjernetemperaturen er maks 7 grader. Unntaket har tabeller som beskriver kombinasjoner av tid og temperatur og forutsetninger for transport før kjernetemperaturen er senket til 7 grader.

På bakgrunn av dette anbefaler derfor EFSA spesifikke kombinasjoner av maksimum temperatur i slaktet og transporttid, som ikke øker bakterieveksten. Disse kombinasjoner er tatt inn i den nye rettsakten og kan brukes under forutsetning at dokumentasjon på transporttid og overflatetemperatur følger kjøttet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften), vedlegg III, avsnitt I, kapittel V og VII.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten gir større fleksibilitet for bransjen i tillegge til krav om mer dokumentasjon dersom de vil benytte seg av unntaksbestemmelsene. For tilsynet vil regelverksendringen medføre kontroll av flere dokumenter for å sikre seg at transporten er i tråd med regelverket. De nye temperaturkravene kan også være vanskelig å føre tilsyn med, da det krever følsomt temperaturutstyr for å registrere så små temperaturendringer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet som har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge støtter arbeidet med å øke fleksibiliteten på dette området. Kjøttbransjen i Norge støtter også forslaget. Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Til informasjon: Kjøttbransjen har i brev til Mattilsynet spurt om denne rettsakten kan gjennomføres på samme tidspunkt i Norge som i EU. Henvndelsen er under behandling i Mattilsynet.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.07.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
31.10.2017
Anvendelsesdato i EU
21.11.2017
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.03.2018
Anvendes fra i Norge
26.03.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1981
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro