Identifisering av bestemte matvareforsendelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/91/EU av 13. desember 2011 om angivelse eller merking for å identifisere et bestemt næringsmiddelparti (kodifisering)

Directive 2011/91/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on indications or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.04.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.5.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter et system som gjør det mulig å identifisere hvilket parti et næringsmiddel kommer fra (lotmerking) i tilfeller hvor næringsmidlet kan utgjøre en helsefare eller hvor næringsmidlet er gjenstand for en tvist. Rettsakten er en ren videreføring og kodifisering av direktiv 89/396/EØF og medfører i så måte ingen materielle endringer.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk da den viderefører de materielle bestemmelsene fra direktivet som nå oppheves. Disse bestemmelsene ble gjennomført i forskrift 21. desember 1993 nr. 1384 om identifikasjonsmerking av næringsmiddelpartier.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Siden dette utelukkende er en videreføring av et etablert system, medfører rettsakten ingen nye administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 13. desember 2011, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.09.2010
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.12.2011
Anvendelsesdato i EU
05.01.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 554-558
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011L0091
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro