Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om helsesertifikat og listen over territorier og tredjeland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1293 av 29. juli 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 med hensyn til listen over territorier og tredjestater i vedlegg II og malen for helsesertifikat for hunder, katter og ildrer i vedlegg IV

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1293 of 29 July 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 577/2013 as regards the list of territories and third countries in Annex II and the model of animal health certificate for dogs, cats and ferrets set out in Annex IV

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.10.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten erstatter tredjelandslistene i del 1 og del 2 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 577/2013 med nye lister. Del 1 er lista over tredjeland hvorfra hunder, katter og ildere kan innføres ikke-kommersielt til EU/EØS med pass tilsvarende passene som kreves for forflytning mellom EU-/EØS-landene. Endringen er at Norge er fjernet fra den nye lista. Del 2 er lista over tredjeland hvorfra hunder, katter og ildere kan innføres ikke-kommersielt til EU/EØS uten krav om å være testet for antistoffer mot rabies. Endringen er at navnet på den Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia er endret til Nord Makedonia i den nye lista.

Rettsakten erstatter også helsesertifikatmodellen i del 1 i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 577/2013 med en ny modell. Helsesertifikat etter denne modellen kreves for ikke-kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere fra de aller fleste tredjeland og områder utenfor EU/EØS, inkl. Svalbard. Den nye sertifikatmodellen er oppdatert med referanser til forordningene (EU) 2018/772 og 2018/878, som fastsetter forbyggende tiltak mot revens dvergbendelmark (Echinococcus mulitlocularis) hos hunder og har erstattet forordning (EU) nr. 1152/2011. I en overgangsperiode, som varer til 28. februar 2020, skal medlemsstatene likevel tillate innførsel av hunder, katter og ildere som følges av helsesertifikat etter den nåværende modellen dersom sertifikatet er utstedt senest 31. oktober 2019.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 19. mai 2016 nr. 542 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge har vært oppført i tredjelandslista i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 577/2013 ved en feil. Forordningen ble derfor tatt inn inn i EØS-avtalen med en teknisk tilpasning som presiserte at Norge ikke skal regnes som et tredjeland. Denne rettsakten gjør dette enda tydeligere ved å fjerne Norge fra tredjelandslista.

Rettsakten medfører ingen materielle endringer i dyrehelsevilkårene for ikke-kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere fra tredjeland, men er en nødvendig teknisk oppdatering av vilkårene.

Rettsakten blir neppe tatt inn i EØS-avtalen før 1. november 2019. Det kan derfor være behov for en teknisk tilpasning som sikrer at hunder, katter og ildere som skal innføres til Norge fra f.eks. Svalbard kan følges av helsesertifikat som er utstedt etter nåværende modell i en overgangsperiode som varer lenger enn til 28. februar 2020.

Merk at det er en trykkfeil i tittelen til den nye helsesertifikatmodellen. Samme trykkfeil er i tittelen til den nåværende sertifikatmodellen. Feilen er at det vises til artikkel 5(1) og (2) i forordning (EU) nr. 576/2013. Riktige henvisninger er artikkel 25(1) og (2). Kommisjonen bør gjøres oppmerksom på feilen slik at den kan rettes.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel med tilpasning.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.07.2019
Anvendelsesdato i EU
01.11.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
14.07.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.07.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2020
Anvendes fra i Norge
15.07.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1293
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro