Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om listen over territorier og tredjeland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1219/2014 av 13. november 2014 om endring av vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 når det gjelder listen over territorier og tredjestater

Commission Implementing Regulation (EU) No 1219/2014 of 13 November 2014 amending Annex II to Implementing Regulation (EU) No 577/2013 as regards the list of territories and third countries

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.6.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 08.12.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten erstatter listene over territorier og tredjestater i del 1 og del 2 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 577/2013 med nye. Endringer i forhold til dagens lister er at Kroatia er tatt ut av listen i del 1, mens Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia er tatt inn på listen i del 2. Endringene gjøres for at tilsvarende endringer som nylig ble gjort i listene i henholdsvis seksjon 2 i del B og del C i vedlegg II til forordning (EU) nr. 998/2003 skal bli videreført når forordning (EU) nr. 998/2003 blir erstattet av forordning (EU) nr. 576/2013 fra 29. desember 2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 577/2013. Den krever derfor endring i den nye forskriften om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr som skal gjennomføre forordning (EU) nr. 577/2013 i norsk rett. Den nye forskriften er ute til høring med høringsfrist 17. desember 2014.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten viderefører gjeldende rett. Den får derfor ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for noen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre, jf. EØS-avtalen vedlegg I, kapittel I, innledende del nr. 13. Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig som den gjennomføres i EU. Gjennomføringen må likevel vente til forordning (EU) nr. 577/2013 er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Rettsakten vil bli gjennomført i samme forskrift og samtidig med forordning (EU) nr. 577/2013. Rettsakten vil bli gjennomført uten høring, jf. matloven § 23, tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.11.2013
Anvendelsesdato i EU
29.12.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.05.2016
Anvendes fra i Norge
01.06.2016