Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 31/2014 av 14. januar 2014 som opphever vedtak 2004/301/EF og 2004/539/EF og forordning (EU) nr. 388/2010

Commission Regulation (EU) No 31/2014 of 14 January 2014 repealing Decisions 2004/301/EC, 2004/539/EC and Regulation (EU) No 388/2010

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.5.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten opphever vedtakene 2004/301/EF og 2004/539/EF. Vedtakene ble i sin tid fattet for å lette innføringen av forordning (EF) nr. 998/2003. At EUs nye forordning (EU) nr. 576/2013 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr opphever og erstatter forordning (EF) nr. 998/2003 gjør de to vedtakene utdatert. Rettsakten opphever i tillegg forordning (EU) nr. 388/2010. Bestemmelsene i denne forordningen er revidert og tatt inn i forordning (EU) nr. 576/2013. Forordning (EU) nr. 388/2010 blir derfor utdatert når forordning (EU) nr. 576/2013 iverksettes fra 29. desember 2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for noen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og aksptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Fordi rettsakten er avhengig av forordning (EU) nr. 576/2013 bør den tas inn i EØS-avtalen samtidig med denne.

Andre opplysninger
Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.03.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.01.2014
Anvendelsesdato i EU
04.02.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 75-76
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0031
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro