Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/516 av 26. mars 2015 om endring av forordning (EF) nr. 874/2004 om generelle retningslinjer for implementering av toppdomene .eu og dets funksjoner samt prinsipper for registrering

Commission Regulation (EU) 2015/516 of 26 March 2015 amending Regulation (EC) No 874/2004 laying down public policy rules concerning the implementation and functions of the .eu Top Level Domain and the principles governing Registration

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.12.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.12.2015)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer forordning (EF) nr. 874/2004. For å sikre at verifiseringen av validiteten av en søknad om registrering skjer før og ikke bare etter registrering, endres artikkel 3 og artikkel 6 i forordningen. Videre, for å sikre juridisk klarhet når det gjelder medlemsstatenes og de fremtidige medlemsstatenes rettigheter erstattes vedlegget til forordning (EF) nr. 874/2004 (endret gjennom forordningene nr. 1654/2005 og nr. 560/2009) med et nytt og oppdatert vedlegg hvor det tas hensyn til navn som inneholder tegn som ikke tidligere har vært tilgjengelige, navn som kan forbeholdes og navn som nå kan registres. I tillegg flyttes listen over navn som kan reserveres av Island, Liechtenstein og Norge fra vedlegg 2 til vedlegg 1 som følge av innlemmelsen av reguleringen av toppdomene .eu i EØS-avtalen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen faller inn under "gruppe 2" (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet). Rettsakten vil måtte innlemmes i EØS-avtalen og, ettersom det er snakk om en forordning, vil det være nødvendig med endring i ekomforskriften § 6-7.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for offentlige eller private aktører i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for Kommunikasjoner.

Vurdering

Konklusjon:
Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel og ble tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten behov for tilpasningstekst 30. oktober 2015. Ettersom det er snakk om en forordning, ble ekomforskriften § 6-7 endret 3. desember 2015 ved at en henvisning til forordningen ble tatt inn i forskriften.

Status
Forordningen ble vedtatt 26. mars 2015 og trådte for medlemsstatene i kraft 16. april samme år. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 30. oktober 2015.

Ekomforskriften ble endret 3. desember 2015 ved at en henvisning til forordningen ble tatt inn i ekomforskriften § 6-7.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.03.2015
Anvendelsesdato i EU
16.04.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.12.2015
Anvendes fra i Norge
03.12.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0516
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro