Import av akvatiske dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser om offentlige sertifikater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/617 av 14. april 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235 og (EU) 2020/2236 med hensyn til maler for helsesertifikater og kombinerte helsesertifikater/offisielle sertifikater til bruk ved innførsel til Unionen av visse akvatiske dyr og produkter av animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/617 of 14 April 2021 amending Implementing Regulations (EU) 2020/2235 and (EU) 2020/2236 as regards model animal health certificates and animal health/official certificates for the entry into the Union of certain aquatic animals and products of animal origin

Siste nytt

Norske forskrifter [1] [2] kunngjort 28.4.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.6.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten, forordning (EU) 2021/617, gjennomfører nødvendige endringer til de to av de tre nye rettsaktene med nye modeller for helsesertifikater til bruk ved:

1) import av næringsmidler til EU/EØS fra stater utenfor EØS-området, modellsertifikatet ved forflytning av dyr, animalske produkter og avlsmateriale innenfor EØS-området, samt andre dokumenter som er nødvendig ved import (forordning (EU) 2020/2235), og

2) forflytning av akvatiske dyr og akvakulturprodukter innenfor EØS-området (samhandel), modellsertifikat for import av akvatiske dyr til EØS, og en oppdatert kapteins-erklæring for levering av fisk (forordning (EU) 2020/2236.

Disse tre nye rettsaktene med oppdaterte helsesertifikater og andre nødvendige dokumenter er knyttet til gjennomføringen av forordning (EU) 2016/429 - ny dyrehelseforordning, ved at dyrehelsekravene legger føringer for hygiene- og kvalitetskrav for de forskjellige typer forsendelsene (dyr, animalske produkter m.m.) som innføres til EU/EØS og forflyttes mellom EU/EØS-statene. Rettsaktene er hjemlet i både dyrehelseforordningen og kontrollforordningen.

Kommisjonen (KOM) har oppdaget at det er nødvendig å endre to av disse rettsaktene med helsesertifikater, forordning (EU) 2020/2235 og forordning (EU) 2020/2236. Dette skyldes en tvetydighet som har sneket seg inn i teksten på noen sertifikater som gjelder levende fisk, toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkdyr og sjøsnegler, og produkter av disse til konsum. Her ønsker KOM å presisere at de skal følge kravene gitt i forordning (EF) nr. 853/2004 ved innførsel til EU/EØS.

Presiseringen for forordning omfatter følgende endringer i forordning (EU) 2020/2235:

• endring av veiledningen for dyr/fisk og produkter som er omfattet av kapitlene 28 og 31 i vedlegg III til forordning (EU) 2020/2235.

Disse endringene er presentert i art. 1 til endringsrettsakten, og krever en endring av 2020/2235 vedlegg III nr. 28 og 31.

Videre ser KOM behovet for en presisering av reglene knyttet til forordning (EU) 2020/2236 hva angår levende akvatiske dyr til konsum. Endringene i forordning (EU) 2020/2236 er:

• veilederen i vedlegg II til 2020/2236 endres for å presisere at sertifikatet for akvatiske dyr som skal slippes ut i det fri eller til andre formål enn konsum, ikke kan brukes på akvatiske dyr som er beregnet på konsum

• sertifikatet i vedlegg II til 2020/2236, for å klargjøre at innførselen til EU/EØS av akvatiske dyr til konsum krever at de samsvarer med kravene i forordning (EF) nr. 853/2004.

Disse endringene er presentert i art. 2 og vedlegget til endringsrettsakten, og krever en endring av art. 7 og vedlegg II til forordning (EU) 2020/2236.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever en endring av forskriftene som gjennomfører forordning (EU) 2020/2235 og forordning (EU) 2020/2236 i norsk rett.

Disse endringene vil kunne gjennomføres samtidig med gjennomføringen av nevnte forskrifter.

Mattilsynet har vurdert og besluttet å unnta rettsakten fra høring jf. utredningsinstruksen pkt. 3-3.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen. Endringene som gjøres er presiseringer til de nye rettsaktene om helsesertifikatene som skal brukes til å gjøre det lettere for næringen og inspektørene å forholde seg til det nye regelverket.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten retter på uklarheter ved to av rettsaktene med de nye modellsertifikater, forordning (EU) 2020/2235 og forordning (EU) 2020/2236, som berører levende fisk, toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkdyr og sjøsnegler, og produkter av disse til konsum, og akvatiske dyr til annet enn konsum.

Presiseringene er nødvendige og gir en bedre forståelse av hvordan modellsertifikatene skal brukes.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU 14. april 2021, og kunngjort i EUR-Lex 16. april 2021. Rettsakten trer i kraft i EU den 21. april 2021.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.04.2021
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.09.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.04.2022
Anvendes fra i Norge
28.04.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0617
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro