Import av behandlede mager, blærer og tarmer fra Israel: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/216 av 10. februar 2015 om endring av beslutning 2000/572/EF som angår henvisningen til det harmoniserte system (HS) i standardsertifikatet for tilberedt kjøtt og om endring av vedtak 2007/777/EF som angår opplysningene om Israel på listen over tredjeland eller deler av tredjeland, hvorfra det er tillatt å innføre kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til Unionen

Commission Implementing Decision (EU) 2015/216 of 10 February 2015 amending Decision 2000/572/EC as regards the reference to the Harmonised System (HS) in the model certificate for meat preparations and amending Decision 2007/777/EC as regards the entry for Israel in the list of third countries or parts thereof from which the introduction of meat products and treated stomachs, bladders and intestines into the Union is authorised

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 18.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.04.2015)

Sammendrag av innhold
Til tross for bekjempelse er det fortsatt en rekke utbrudd med Newcastle disease i Israel. Viruset sirkulerer fortsatt i landet. På bakgrunn av dette, skjerpes krav til import av kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe fra Israel. Rettsakten endrer vedlegg II av beslutning 2007/777/EU som omhandler tredjelandslister og spesifikasjon av hvilke produkter det tillates import, samt krav til behandlingsmetoder. Endringen medfører at kravene til behandling av kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe fra staten Israel skjerpes.

Videre spesifiseres det at definisjonen av staten Israel ikke inkluderer områdene Golanhøyden, Gaza, Øst-Jerusalem og Vestbredden i en fotnote til vedlegget.

Vedlegg II og III av beslutning 2000/572/EF er helsesertifikater som skal medfølge henholdsvis import og transitt av tilberedt kjøtt. I disse helsesertifikatene tilføyes KN-koden 02.07 som ansees å være mer dekkende for visse forsendelser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring av forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.02.2015
Anvendelsesdato i EU
02.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.03.2015
Anvendes fra i Norge
04.03.2015