Import av behandlede mager, blærer og tarmer fra Japan: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/267 av 17. februar 2015 om endring av vedlegg II til vedtak 2007/777/EF som angår opplysningene om Japan i listen over tredjeland eller deler av tredjeland, hvor fra det er tillatt å innføre visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til Unionen

Commission Implementing Decision (EU) 2015/267 of 17 February 2015 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the entry for Japan in the list of third countries or parts thereof from which the introduction of certain meat products and treated stomachs, bladders and intestines into the Union is authorised

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.05.2015)

Sammendrag av innhold
Tilstanden for dyrehelsen i Japan er forbedret for artene storfe, svin og fjørfe. På bakgrunn av dette føres Japan opp på lista over tredjeland hvor fra kjøtt og kjøttprodukter fra de aktuelle artene kan importeres. Rettsakten endrer vedlegg II av beslutning 2007/777/EU som omhandler tredjelandslister og spesifikasjon av hvilke produkter det tillates import, samt krav til behandlingsmetoder. Endringen medfører at det åpnes for importer fra Japan av kjøtt og kjøttprodukter fra storfe, svin og fjørfe under visse behandlingskrav.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring av forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.02.2015
Anvendelsesdato i EU
09.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.03.2015
Anvendes fra i Norge
04.03.2015