Import av behandlede mager, blærer og tarmer fra USA: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/252 av 13. februar 2015 om endring av bilag II til vedtak 2007/777/EF som angår opplysninger om USA i listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra det er tillatt å importere kjøttprodukter og behandlede maver, blærer og tarmer til Unionen i forbindelse med høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Decision (EU) 2015/252 of 13 February 2015 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the entry for the United States in the list of third countries or parts thereof from which the introduction of meat products and treated stomachs, bladders and intestines into the Union is authorised in relation to highly pathogenic avian influenza

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.05.2015)

Sammendrag av innhold
Utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) i USA i desember 2014 medfører at krav til import av kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe fra de affiserte delene av USA skjerpes. Rettsakten endrer vedlegg II av beslutning 2007/777/EU som omhandler tredjelandslister og spesifikasjon av hvilke produkter det tillates import, samt krav til behandlingsmetoder. Endringen medfører at USA regionaliseres i forbindelse med utbruddet av HPAI. Videre skjerpes kravene til behandling av kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe fra de affiserte områdene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring av forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
13.02.2015
Anvendelsesdato i EU
09.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.03.2015
Anvendes fra i Norge
04.03.2015