Import av dyr: krav vedrørende skrapesyke i standard helsesertefikater for tamsau og tamgeit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 854/2013 av 4. september 2013 som endrer vedlegg I til forordning (EU) nr. 206/2010 når det gjelder dyrehelsekravene vedrørende skrapesyke i standard helsesertefikater til bruk ved import til Unionen av tamsau og tamgeit til avl og produksjon

Commission Implementing Regulation (EU) No 854/2013 of 4 September 2013 amending Annex I to Regulation (EU) No 206/2010 as regards animal health requirements for scrapie in the model of veterinary certificate for imports into the Union of ovine and caprine animals intended for breeding and production

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.10.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 blev der bl.a. fastsat krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater ved indførsel til Unionen af visse sendinger af levende dyr eller fersk kød. Den fastsætter, at sendinger af hovdyr kun må indføres til Unionen, hvis de opfylder visse krav og de ledsages af det relevante veterinærcertifikat, der er udfærdiget i overensstemmelse med det relevante standardveterinærcertifikat i del 2 i bilag I til nævnte forordning.

(2) Standardcertifikatet til brug ved import til Unionen af får og geder til avl er fastsat i bilag I til forordning (EU) nr. 206/2010 som standardcertifikat "OVI-X". Modellen omfatter også garantier for scrapie.

(3) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) hos kvæg, får og geder. I kapitel A i bilag VIII til samme forordning er der fastsat betingelser for samhandelen inden for Unionen med levende dyr, sæd og embryoner. I bilag IX til samme forordning er der endvidere fastsat betingelser for import til Unionen af levende dyr, embryoner, æg og animalske produkter.

(4) På grundlag af ny videnskabelig dokumentation blev forordning (EF) nr. 999/2001 ændret ved forordning (EU) nr. 630/2013. Ændringerne af forordning (EF) nr. 999/2001 ophævede de fleste restriktioner vedrørende atypisk scrapie. De indebærer også yderligere tilpasning til standarderne fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) af reglerne for så vidt angår klassisk scrapie vedrørende import af levende får og geder for at afspejle en mere striks tilgang.

(5) Standardsundhedscertifikat "OVI-X" i bilag I til forordning (EU) nr. 206/2010 bør derfor ændres for at afspejle kravene vedrørende import af får og geder, der er fastsat i forordning (EF) nr. 999/2001, som ændret ved forordning (EU) nr. 630/2013.

(6) Forordning (EU) nr. 206/2010 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7) For at undgå enhver afbrydelse af importen til Unionen af sendinger af får og geder bør det i en overgangsperiode på visse betingelser være tilladt at anvende veterinærcertifikater, som er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 206/2010 i den version, der var gældende indtil de ændringer, der indføres ved nærværende forordning.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.09.2013
Anvendelsesdato i EU
25.09.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.10.2014
Anvendes fra i Norge
24.10.2014