Import av dyr og ferskt kjøtt: endringer for Kroatia til listen over godkjente tredjeland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1036/2012 av 7. november 2012 om endring av vedlegg II til beslutning 2007/777/EF og vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010 som gjelder oppføring av Kroatia på listene over tredjeland eller deler av disse som er godkjent med hensyn til innførsel av ferskt kjøtt og visse kjøttprodukter til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) No 1036/2012 of 7 November 2012 amending Annex II to Decision 2007/777/EC and Annex II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the entries for Croatia in the lists of third countries or parts thereof from which the introduction of fresh meat and of certain meat products into the Union is authorised

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.1.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.1.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet som følge av at det er behov for endringer i tredjelandslister til vedtak 2007/777/EF og forordning (EU) nr. 206/2010, på bakgrunn av at det ikke har vært påvist klassisk svinepest hos tamsvin på Kroatias område siden 2008, samt at landet har gitt tilstrekkelige garantier med hensyn til overholdelse av EU-lovgivningen om klassisk svinepest. EU utførte inspeksjon i landet i 2010, og korrigerende tiltak etter denne ble tilfredsstillende gjennomført i 2011.

Forordning (EU) nr. 1036/2012 gjør endringer i tredjelandslistene slik at eksport av ferskt kjøtt fra tamsvin til EØS-området er tillatt. Det samme gjelder for kjøttprodukter av slikt ferskt kjøtt uten at det kreves noen spesifikk behandling slik det tidligere har vært krav om.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr, og forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater. Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 13. november 2012 om endringer i forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr og forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.11.2012
Anvendelsesdato i EU
28.11.2012
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.11.2012
Anvendes fra i Norge
28.11.2012