Import av fersk oksekjøtt fra Brasil

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/61/EF av 17. januar 2008 om endring av bilag II til rådsvedtak 79/542/EØF når det gjelder import av fersk oksekjøtt fra Brasil

Commission Decision 2008/61/EC of 17 January 2008 amending Annex II to Council Decision 79/542/EEC as regards the imports of bovine fresh meat from Brazil

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre (uten EØS-komitebeslutning)

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer importstatus for storfekjøtt fra enkelte regioner i Brasil. Kommisjonen har ved inspeksjonsreiser i Brasil oppdaget mangler vedrørende registrering av besetninger, merking av dyr samt transportkontroll.

Det innføres derfor importforbud for kjøtt av storfe som er slaktet før 31. januar 2008. Kjøtt som er sertifisert før denne dato og som er under transport til EØS kan inntil 15. mars importeres. Det gjøres også endring i helsesertifikatet modell BOV i vedtak 79/542/EØF angående krav til vaksinasjonsstatus for munn- og klovsyke, registreringsstatus til besetningene samt transport av dyr innen godkjente områder.

Merknader
I påvente av at ny forskrift som opphever forskrift 31. desember 1998 nr 1475 om dyrehelsemessige betingelser for import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter fra tredjeland fastsettes, implementeres rettsakten som en endringsforskrift av forskrift 20. september 2001 nr. 1090 om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av ferskt kjøtt av klauvdyr fra Brasil. Etter fastsettelsen av den nye forskriften om import av kjøtt og kjøttprodukter tas bestemmelsene om Brasil inn i handelsforskriften.

Sakkyndige instanser merknader
Rettsakten er ikke hørt av næringen. Rettsakten er ikke handelshindrende innen EØS.

Vurdering
Rettsakten er EØS relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.10.2008
Anvendelsesdato i EU
18.10.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Anvendes fra i Norge
18.01.2008