Import av ferskt kjøtt: endringer i liste over godkjente tredjeland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringforordning (EU) 2020/386 av 9. mars 2020 om endring av vedlegg II til vedtak 2007/777/EF med hensyn til listene over tredjestater og deler av tredjestater, hvorfra kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer kan importeres til Unionen, og endring av vedlegg II til forordning (EU) nr 206/2010 med hensyn til listen over tredjestater og deler av tredjestater hvorfra det er tillatt å innføre ferskt kjøtt til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/386 of 9 March 2020 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the list of third countries or parts thereof from which the introduction into the Union of meat products and treated stomachs, bladders and intestines is authorised, and amending Annex II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the list of third countries, territories or parts thereof from which the introduction into the Union of fresh meat is authorised

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.5.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.4.2020)

Sammendrag av innhold
En regionalisering av Sørafrika har vært akseptert og har åpnet opp for eksport av visse varer til Unionen fra områder med ISO-koden "ZA-1". Forutsetningene for denne regionaliseringen er ikke lenger til stede. Dette begrunnes i flere forhold; Regionaliseringen er ikke lenger helt riktig med henblikk på restiksjoner grunnet utbrudd av munn- og klov sjuke, Sørafrika har ingen godkjent plan for overvåkning av restkonsentrasjoner av diverse stoffer, ref. beslutning 2011/163 (EU) og et revisjonsbesøk fra Kommisjonen i 2017 viste at det var klare mangler ved utførelsen av den offentlige kjøttkontrollen i landet. Derfor fjernes raden merket "ZA-1" fra rader under Sørafrika i del 1 og 3 fra vedlegg II til beslutning 2007/777 (EF) hva angår listen over tredjeland og deler av tredjeland hvorfra det er tillatt å innføre kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer, og fra del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010 når det gjelder listen over tredjeland, tredjelandsområder og deler av disse, hvorfra det er tillatt å innføre ferskt kjøtt til Unionen.

I beslutning 2007/777/EF er ikke navneendringen for Nordmakedonia i del 2 vedlegg I blitt endret tidligere, og endres herved. (for lister i forordning (EU) nr. 206/2010 er navneendringen gjennomført.)

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene medfører at forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater og forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr begge må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser verken for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.03.2020
Anvendelsesdato i EU
30.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.03.2020
Anvendes fra i Norge
15.04.2020